09/01/2024

Παρακαλώ, δείτε την ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος, στό  http://www.arch.upatras.gr/el/study/timetables