S Kapsaski - P Touratzidi
K Kosmas - N Skantzouris
G Kourakos - T Svoronos
E Makroglou - A Christopoulou
A Mourelatos - S Pandazopoulos