G Kourakos - T Svoronos
A Mourelatos - S Pandazopoulos
M Xopapa - M Petropoulou