Γ ΚΟΥΡΑΚΟΣ - Θ ΣΒΟΡΩΝΟΣ
Α ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ - Σ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Μ ΞΩΠΑΠΑ - Μ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ