Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι το πρόγραμμα με το μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ 5030937 (ΕΚΤΠ01) και αριθ. πρωτ.: 4736/27-10-2020 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών», παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης (internship) με αμοιβή σε φοιτητές/φοιτήτριες που φοιτούν στο 4ο, 5ο & 6ο έτος σπουδών του Τμήματος. κατά τους θερινούς μήνες, για εμπειρία σε αρχιτεκτονικά γραφεία και για γραφεία με συναφή δραστηριοποίηση.
Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αξιολογούνται με την έναρξη της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς, προκειμένου να συνεχισθεί με επιτυχία το πρόγραμμα.

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης:

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) με αμοιβή σε φοιτητές/τριες ως ένα μέσο απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας του πραγματικού εργασιακού περιβάλλοντος όπου αξιοποιούν και διευρύνουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις. Η σύνδεση των σπουδαστών/τριών με την παραγωγική διαδικασία και την αγορά εργασίας είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη που συμβάλλει, στον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό, την αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των δεξιοτήτων και γνώσεων που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών, και την ευκολότερη ένταξη στο παραγωγικό σύστημα της χώρας. Για το λόγο αυτό η Πρακτική Άσκηση απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που φοιτούν στο 4ο, 5ο και 6ο έτος σπουδών του Τμήματος.

Α. Φορείς Πρακτικής Άσκησης

Η εύρεση φορέα υλοποίησης Π.Α. είναι ευθύνη του φοιτητή. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε επαγγελματικούς φορείς στην Ελλάδα που σχετίζονται άμεσα με τον κλάδο της επιστήμης του Αρχιτέκτονα Μηχανικού και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να παρέχουν θέσεις απασχόλησης φοιτητών/τριών μέσω της εγγραφής τους στο δίκτυο ‘ΑΤΛΑΣ’ (atlas.grnet.gr). Φορείς που υποδεικνύονται από τους ίδιους τους φοιτητές υπογράφουν σχετική συμφωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και αντίστοιχα εγγράφονται στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης.

Β. Επιστημονικός Υπεύθυνος και Ακαδημαϊκοί Επιβλέποντες

Η Γ.Σ. του Τμήματος ορίζει Επιστημονικό Υπεύθυνο της Π.Α. που έχει την ευθύνη του συντονισμού των διαδικασιών καθώς και της επίλυσης προβλημάτων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος. Ορίζει επίσης και δύο Ακαδημαϊκούς Επιβλέποντες της Π.Α. που βρίσκονται σε επικοινωνία με τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων Φορέων αυτών που είναι υπεύθυνοι της Άσκησης και συντάσσουν την τελική έκθεση αξιολόγησης του φοιτητή.

Γ. Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης και αμοιβή

Η διάρκεια της Π.Α. ορίζεται σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες πλήρους απασχόλησης με ασφάλιση και συμβολική αμοιβή. Ως ωράριο πλήρους απασχόλησης θεωρείται το αντίστοιχο θεσμοθετημένο ωράριο πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων του Φορέα απασχόλησης. Η αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές των φοιτητών καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών (και όχι από το φορέα απασχόλησης) στα πλαίσια της Πράξης ‘Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης’ που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει αποζημίωση η οποία καταβάλλεται μετά την βεβαίωση ολοκλήρωσης και καλής εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης από τη μεριά του εκπαιδευομένου και παρέχεται ασφάλιση κατά επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Η πληρωμή γίνεται εφάπαξ με το πέρας της πρακτικής και κατόπιν κατάθεσης των παραδοτέων στον επιστημονικό υπεύθυνο.

Δ. Αίτηση και προϋποθέσεις συμμετοχής

Μετά τη προκήρυξη της έναρξης του προγράμματος (στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος), όλοι οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα της Π.Α. καλούνται στα πλαίσια του προγράμματος να καταθέσουν:

  • Συμπληρωμένη Φόρμα -Αίτηση συμμετοχής φοιτητή στη Π.Α. και
  • πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (αυτεπάγγελτα θα εκδοθεί /χορηγηθεί από τη Γραμματεία)

 

Η Αίτηση Συμμετοχής Φοιτητή στην Π.Α. κατατίθεται ηλεκτρονικά από το Πανεπιστημιακό e-mail των αιτούντων υπογεγραμμένη στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Μετά τη λήξη της προθεσμίας καμία αίτηση δεν γίνεται δεκτή.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα οι φοιτητές πρέπει:

  • Να έχουν εγγραφεί στο 4ο ή 5ο και το πολύ 6ο έτος (εαρινό εξάμηνο)
  • Πρέπει να μην έχουν συμμετάσχει άλλη φορά σε πρόγραμμα Π.Α. χρηματοδοτούμενο από την ίδια πηγή.
  • Να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος
  • Να έχουν περαιώσει τον ακόλουθο ελάχιστο αριθμό Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ1):
  1. 1. για φοιτητές 6ου έτους: τουλάχιστον 210 δ.μ. ΔΜ1>240
  2. 2. για φοιτητές 5ου έτους: τουλάχιστον 210 δ.μ. ΔΜ1>210
  3. 3. για φοιτητές 4ου έτους: τουλάχιστον 180 δ.μ. ΔΜ1>180

Επιπλέων των παραπάνω, οι φοιτητές δεν μπορούν να υλοποιήσουν Π.Α. σε φορέα απασχόλησης όπου με το νόμιμο εκπρόσωπο έχουν α’ και β΄ βαθμό συγγένειας, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή διδάσκων του Τμήματος. Επίσης, σε περίπτωση που ήδη εργάζονται, πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης γιατί υπάρχει περιορισμός στο σύνολο των ωρών εργασίας.

Δ.1. Κριτήρια Επιλογής

Ύστερα από τον έλεγχο των στοιχείων των αιτήσεων, η επιτροπή επιλογής του Τμήματος εξετάζει τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων:

1. Βαθμολογία (Β)

2. Αριθμός διδακτικών Μονάδων που έχουν περαιωθεί (ΔΜ2)

Τα κριτήρια σχετίζονται με τον ακόλουθο αλγόριθμο: Σ = 30Β + (ΔΜ2 - ΔΜ1), όπου Β η βαθμολογία, ΔΜ1 ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός διδακτικών μονάδων κατά́ τα ανωτέρω και ΔΜ2 ο αριθμός Διδακτικών Μονάδων που έχουν περαιωθεί́ στην πράξη. Οι φοιτητές επιλέγονται με βάση το υψηλότερο Σ.

3. Μεταξύ́ ισοβαθμούντων προκρίνονται οι φοιτητές ανωτέρου έτους και μεταξύ́ ισοβαθμούντων φοιτητών του αυτού́ έτους οι έχοντες συμπληρώσει περισσότερες διδακτικές μονάδες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας φοιτητών, το κριτήριο επιλογής θα είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας του φοιτητή στην τελευταία εξεταστική περίοδο.

Τα αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών μαζί με την αντιστοίχιση φοιτητών και επιχειρήσεων ανακοινώνονται στον ιστότοπο της πρακτικής άσκησης του Τμήματος (http://www.arch.upatras.gr/el/news/announcements) και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής άσκησης. Θα υπάρξει προθεσμία πέντε (5) ημερών για τυχόν ενστάσεις, και στη συνέχεια ο οριστικός πίνακας θα ανακοινωθεί μετά την επικύρωση των οριστικών αποτελεσμάτων από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Στη περίπτωση που ο φοιτητής έχει επιλεγεί, αλλά δεν μπορεί να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση για διάφορους λόγους, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση παραίτησης εξηγώντας τους λόγους παραίτησης.

Ε. Διαδικασία Παρακολούθησης και Υλοποίησης

Για κάθε ασκούμενο καθορίζεται ακαδημαϊκός επιβλέποντας από τη μεριά του Πανεπιστημίου και επόπτης από τον Φορέα παροχής πρακτικής άσκησης. Οι ασκούμενοι διατηρούν υπό την επίβλεψη και ευθύνη του επόπτη ημερήσιο πρωτόκολλο εργασιών. Με το πέρας της άσκησης οι φοιτητές προετοιμάζουν συνοπτική έκθεση που πρέπει να εγκριθεί από τον επόπτη του φορέα. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της άσκησης το εποπτεύον μέλος ΔΕΠ ελέγχει τη συνέπεια του ασκούμενου. Οι φορείς υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα για προβλήματα που τυχόν προκύψουν ή σε περίπτωση μη συνέπειας του ασκούμενου. Επίσης οι φοιτητές υποχρεούνται να ενημερώνουν τον ακαδημαϊκό επιβλέποντα για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν στον χώρο εργασίας τους. Ο φορέας απασχόλησης πρέπει να υποβάλλει έντυπο έναρξης της Π.Α. του φοιτητή πριν την υλοποίηση της άσκησης και έγγραφο λήξης με την ολοκλήρωση της στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Με την ολοκλήρωση της Π.Α. ο φοιτητής υποβάλλει στον ακαδημαϊκό επιβλέποντα: α) το φύλλο αξιολόγησης -βεβαίωσης εκτέλεσης της Π.Α. από τον υπεύθυνο -επόπτη του φορέα, β) έκθεση αποτίμησης της Π.Α. από το φοιτητή, γ) αναλυτική έκθεση του φοιτητή για το περιεχόμενο της Π.Α. και δ) τα μηνιαία ημερολόγια της Π.Α.

Η μη προσκόμιση των παραπάνω εκλαμβάνεται ως μη επιτυχής ολοκλήρωση της Π.Α.

Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων φοιτητών:
1. Καθ. Γεώργιος Πανέτσος, Πρόεδρος
2. Καθ. Πέτρος Κουφόπουλος, μέλος
3. Αν. Καθ. Δημήτριος Γιαννίσης, μέλος

Επιτροπή Ενστάσεων των αιτήσεων των φοιτητών
1. Καθ. Ιωάννης Αίσωπος, Πρόεδρος
2. Καθ. Παναγιώτης Δραγώνας, μέλος
3. Αν. Καθ. Σταύρος Μαμαλούκος, μέλος

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών Κτίριο Α (Πρυτανεία),
+30 2610 997859
+30 2610 997245,
https://praktiki.upatras.gr email: grafprak@upatras.gr

Ο κανονισμός παραμένει ο ίδιος