ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Προοίμιο

[1] Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει κατ’ αρχήν ως ακαδημαϊκές αρχές του Κανονισμού Σπουδών:

(α) Την ανάγκη ύπαρξης νοηματικής και χρονικής αλληλουχίας στη δομή του ακαδημαϊκού προγράμματος και στην παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές.

(β) Την ανάγκη καθορισμού ανώτατου αποδεκτού ορίου ακαδημαϊκού φορτίου, το οποίο είναι σε θέση να αναλάβει ένας/μία φοιτητής/τρια ανά εξάμηνο.

(γ) Την ανάγκη προηγούμενης κάλυψης συγκεκριμένου αριθμού μαθημάτων τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο/η φοιτητής/τρια ξεκινά τη διαδικασία εκπόνησης της Ερευνητικής Εργασίας και, στη συνέχεια, της Διπλωματικής Εργασίας.

[2] Αναγνωρίζεται, παράλληλα, ότι η διαδικασία πρέπει να επιτρέπει ευελιξία ρυθμίσεων και να παρέχει δυνατότητα προσαρμογής. Η βασική ακαδημαϊκή λογική επιτρέπει, σε όλως ιδιαίτερες περιπτώσεις, μετά από τεκμηριωμένη αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης φοιτητή/τριας, και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, την μεταβολή των ορίων και των προϋποθέσεων, ώστε να εξυπηρετείται με τον καλύτερο και ρεαλιστικότερο τρόπο το γενικότερο ακαδημαϊκό συμφέρον των φοιτητών ατομικά, και του Τμήματος συνολικά.

[3] Τέλος, αναγνωρίζεται ως χαρακτηριστικό ουσιαστικής ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών, η εξατομικευμένη δυνατότητα του/της φοιτητή/τριας για την επιλογή και διαμόρφωση προγράμματος σπουδών που ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς του/της.

Κεφάλαιο 1: Φοίτηση

1.1. Ελάχιστη φοίτηση

Το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, δέκα εξάμηνα (πέντε έτη) σπουδών.

Κάθε εξάμηνο έχει 30 πιστωτικές μονάδες (π.μ.) ενώ συνολικά απαιτούνται 300 πιστωτικές μονάδες (π.μ.) για να καταστεί ο/η φοιτητής/τρια Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός.

1.2. Δομή Προγράμματος Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών χωρίζεται σε :

(α) Σπουδές κορμού, διάρκειας έξι εξαμήνων, με 180 π.μ.,

(β) Σπουδές εμβάθυνσης, τριών εξαμήνων, με 90 π.μ. και

(γ) Διπλωματική εργασία, στο δέκατο εξάμηνο, με 30 π.μ.

Η αλληλουχία μαθημάτων στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών είναι ενδεικτική, θεωρείται όμως επιθυμητό να την ακολουθούν κατά το δυνατόν όλοι οι φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι/νες στο αντίστοιχο εξάμηνο.

Κεφάλαιο 2: Εγγραφή και παρακολούθηση μαθημάτων

2.1. Εγγραφή ανά εξάμηνο

Όλοι/λες οι φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/νες στην αρχή κάθε εξαμήνου να εγγράφονται, μέσω της Ψηφιακής Γραμματείας του Τμήματος, στο εξάμηνο που θα παρακολουθήσουν συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στην Ψηφιακή Γραμματεία του Τμήματος μέσα στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ορίζεται. Μετά το πέρας της χρονικής περιόδου εγγραφής οι φοιτητές/τριες χάνουν πλέον τη δυνατότητα αυτή.

Η μη εγγραφή σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα οδηγεί στη διαγραφή του/της φοιτητή/τριας από το Τμήμα.

2.2. Πρώτη εγγραφή

Οι πρωτοετείς φοιτητές εγγράφονται και παρακολουθούν αποκλειστικά όλα τα μαθήματα του πρώτου και δευτέρου εξαμήνου του ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών.

Εάν ο φοιτητής εγγράφεται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του πρώτου (λόγω μετεγγραφής, κατατακτηρίων, κ.ά.), τότε χρεώνεται όλα τα μαθήματα του αντίστοιχου Προγράμματος Σπουδών που ακολουθούν οι φοιτητές του εξαμήνου στο οποίο εγγράφεται.

2.3. Δήλωση μαθημάτων ανά εξάμηνο

Φοιτητές από του τρίτου και επομένων εξαμήνων, μέχρι και του ενάτου, επιλέγουν στην αρχή κάθε εξαμήνου, τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το τρέχον εξάμηνο, και υποχρεούνται να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα δήλωσης μαθημάτων στην Ψηφιακή Γραμματεία του Τμήματος μέσα στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ορίζεται. Μετά το πέρας της χρονικής περιόδου δήλωσης μαθημάτων οι φοιτητές δεν μπορούν πλέον να δηλώσουν μαθήματα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, για τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα.

2.4. Μέγιστος ακαδημαϊκός φόρτος εξαμήνου

Ο αριθμός των διδακτικών μονάδων του προτεινόμενου εξαμηνιαίου Προγράμματος Σπουδών κάθε φοιτητή/τριας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 46 π.μ.

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να περιλάβει όλα ή μέρος από τα μαθήματα του ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών του αντιστοίχου εξαμήνου. Μπορεί επίσης, να περιλάβει μαθήματα επομένων εξαμήνων, εφόσον το επιθυμεί.

Αντίστοιχα, είναι σκόπιμο και επιθυμητό να περιλάβει, κατά προτεραιότητα, τυχόν μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, στα οποία δεν έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό, πάντοτε με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό των 46 π.μ.

2.4. Προτεραιότητα εγγραφής στα μαθήματα πρώτου και δευτέρου έτους.

Ειδικά για τα μαθήματα πρώτου έτους και δευτέρου έτους (πρώτου έως τετάρτου εξαμήνου) του Προγράμματος Σπουδών, τα οποία αποτελούν το θεμέλιο των σπουδών αρχιτεκτονικής, ο/η φοιτητής/τρια επομένων εξαμήνων υποχρεούται να τα δηλώνει στη Γραμματεία κάθε Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο, κατά προτεραιότητα, και μέχρι να πετύχει σε όλα προβιβάσιμο βαθμό.

Κεφάλαιο 3: Μαθήματα

Οι αρχιτεκτονικές σπουδές περιλαμβάνουν σειρά μαθημάτων, των οποίων το περιεχόμενο,

η μέθοδος διδασκαλίας, και οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις, ανταποκρίνονται αφενός στην απόκτηση επαρκούς γνωστικού και θεωρητικού υποβάθρου και αφετέρου στην ανάπτυξη σχεδιαστικών/συνθετικών και κριτικών δεξιοτήτων.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων καθορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις κάθε μαθήματος καθορίζονται από τον διδάσκοντα, και ανακοινώνονται στους φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου.

Όσον αφορά στον Κανονισμό Σπουδών, εξειδικεύονται κατηγορίες μαθημάτων ως εξής:

3.1. Εργαστηριακά Μαθήματα

Ορισμένα μαθήματα προϋποθέτουν τη στενή συνεργασία των φοιτητών με τον διδάσκοντα σε μικρές ομάδες και απαιτούν την, κατά το δυνατόν, αδιάλειπτη παρουσία τους.

Τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών ως «εργαστηριακά». Αυτό σημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, είναι υποχρεωτική η παρουσία του/της φοιτητή/τριας σε ένα ελάχιστο αριθμό εβδομαδιαίων μαθημάτων-ασκήσεων, από το συνολικό αριθμό των δεκατριών (13) εβδομαδιαίων μαθημάτων-ασκήσεων που συγκροτούν το εξάμηνο.

Ο ελάχιστος αριθμός παρουσιών στα μαθήματα-ασκήσεις καθορίζεται ως ακολούθως:

(α) Για εργαστηριακά μαθήματα Πρώτου Έτους, εννέα (9) στις 13

Στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος τα μαθήματα αυτά είναι:

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1 και 2

Αρχιτεκτονική & Οπτική Επικοινωνία 1 και 2

(β) Για εργαστηριακά μαθήματα Δευτέρου Έτους, οκτώ (8) στις 13

Στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος τα μαθήματα αυτά είναι:

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3 και 4

Οικοδομική Τεχνολογία 1 και 2

Τέχνη & Οπτική Επικοινωνία 1 και 2

(γ) Για εργαστηριακά μαθήματα Τρίτου, Τετάρτου και Πέμπτου Έτους, επτά (7) στις 13

Στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος τα μαθήματα αυτά είναι:

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5, 6, 7 και 8

Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός 1 και 2

Οικοδομική Τεχνολογία 3 και 4

Αειφορικός Σχεδισμός 1 και 2

Ειδικό Εργαστήριο Σχεδιασμού

Φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον πιο πάνω ελάχιστο αριθμό παρουσιών στα εβδομαδιαία μαθήματα-ασκήσεις αποτυγχάνει στο μάθημα χωρίς να μπορεί να παρακαθίσει στις εξετάσεις ή τις τελικές παρουσιάσεις.

3.2. Επιλογές

(α) Από το Τρίτο Έτος και μετά το Πρόγραμμα Σπουδών, εκτός από υποχρεωτικά μαθήματα, περιλαμβάνει και Επιλογές.

Οι Επιλογές προσφέρουν μια πρώτη εξατομίκευση του Προγράμματος Σπουδών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα κάθε φοιτητή/τριας.

(β) Ο κατάλογος των Επιλογών διαμορφώνεται και ανακοινώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος, ανάλογα με τις δυνατότητες του Τμήματος και τις προτάσεις των μελών ΔΕΠ και των εντεταλμένων διδασκόντων του ΠΔ 407.

(γ) Κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, οι αντίστοιχοι διδάσκοντες παρουσιάζουν αναλυτικά τους στόχους, το περιεχόμενο, και τις απαιτήσεις της Επιλογής που προτείνουν, ώστε να μπορούν οι φοιτητές να επιλέξουν.

(δ) Οι φοιτητές δηλώνουν την ή τις Επιλογές τους στη φόρμα δήλωσης μαθημάτων της Ψηφιακής Γραμματείας, κάθε εξάμηνο, στη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας μαθημάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η αλλαγή Επιλογής, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του/της φοιτητή/τριας, το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση της δεύτερης εβδομάδας μαθημάτων. Μετά την περίοδο αυτή δεν επιτρέπεται άλλη αλλαγή.

(ε) Οι Επιλογές χειμερινού εξαμήνου είναι ανεξάρτητες από τις Επιλογές εαρινού εξαμήνου, ακόμη και εάν ο τίτλος τους υπονοεί συνέχεια (π.χ. Ιστορία Αρχιτεκτονικής 5 και Ιστορία Αρχιτεκτονικής 6). Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει είτε το πρώτο, είτε το δεύτερο μάθημα ανεξάρτητα, είτε και τα δύο.

3.3. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

(α) Στο πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο εξάμηνο σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.

Τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής έχουν στόχο την παροχή στους φοιτητές γνώσεων που δεν μπορούν άμεσα να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα Τμήματος Αρχιτεκτόνων. Δίνουν την ευκαιρία σε αυτόν/τήν που τα επιλέγει να διευρύνει τους ορίζοντες της γενικής του/της παιδείας και καλλιέργειας, παρέχοντας τα θεωρητικά εφόδια πρωτότυπων τρόπων θεώρησης των πραγμάτων.

Τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής επιλέγονται από τους ίδιους τους φοιτητές και μπορεί να είναι μαθήματα σε οποιοδήποτε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο συγκεκριμένος κατάλογος προσφερόμενων Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής γνωστοποιείται στους φοιτητές από τη Γραμματεία στην αρχή κάθε εξαμήνου και περιλαμβάνεται στη σχετική φόρμα δήλωσης μαθημάτων της Ψηφιακής Γραμματείας καθώς και στον Οδηγό Σπουδών και την ιστοσελίδα του Τμήματος.

(β) Ο/Η φοιτητής/τρια ειναι υπεύθυνος/η, να συζητήσει με τον διδάσκοντα του μαθήματος που τον/την ενδιαφέρει, τις λεπτομέρειες παρακολούθησης και τις απαιτήσεις του μαθήματος.

(γ) Όλα τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, αναγνωρίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών

του Τμήματος και πιστώνονται στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα του φοιτητή με βαρύτητα 2 π.μ., ανεξαρτήτως της βαρύτητας που έχουν στο Τμήμα στο οποίο διδάσκονται.

(δ) Εάν ο/η φοιτητής/τρια το επιθυμεί, μπορεί να αντικαταστήσει μία ή περισσότερες Επιλογές με αντίστοιχα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής στο Πρόγραμμα Σπουδών του πέμπτου, έκτου, έβδομου, όγδοου ή ένατου εξαμήνου.

3.4. Ειδικό Εργαστήριο Σχεδιασμού

Στο ένατο εξάμηνο σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει το Ειδικό Εργατήριο Σχεδιασμού.

Στόχος του Ειδικού Εργαστηρίου Σχεδιασμού αποτελεί η εμβάθυνση σε συγκεκριμένες θεματικές γνώσης που ενδιαφέρουν τον/την φοιτητής/τρια όπως: τεχνολογία και αποκατάσταση κτιρίων και συνόλων, αστικός σχεδιασμός, πολεοδομία και χωροταξία, ειδική κτιριολογία, σχεδιασμός εσωτερικού χώρου και αντικειμένου, σχεδιασμός τοπίου, ειδικές ψηφιακές εφαρμογές, τέχνη και αστικός χώρος.

Κεφάλαιο 4: Βαθμολογία

4.1. Βαθμοί

Η βαθμολογία γίνεται μόνο με ακέραιους βαθμούς, από 0 έως 10.

Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί η βαθμολόγηση της Ερευνητικής και της Διπλωματικής Εργασίας, στο τελευταίο έτος σπουδών, η οποία μπορεί να βαθμολογείται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και από την Επιτροπή Αξιολόγησης με βαθμούς με μισή ακέραια μονάδα (5,5, 6,5 κ.λ.π.). Αντίστοιχα, ο μέσος όρος βαθμολογίας που προκύπτει, είτε για την Ερευνητική Εργασία, είτε για τη Διπλωματική Εργασία, καταγράφεται μέχρι και ένα δεκαδικό ψηφίο.Για όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα, βαθμός από πέντε (5) έως δέκα (10) θεωρείται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις του μαθήματος και είναι προβιβάσιμος. Βαθμός χαμηλότερος του πέντε (5), σε υποχρεωτικό μάθημα κορμού, σημαίνει ότι το μάθημα θα πρέπει να επαναληφθεί υποχρεωτικά σε επόμενο εξάμηνο.Εάν ο μη προβιβάσιμος βαθμός είναι σε Μάθημα Επιλογής, ο φοιτητής υποχρεούται είτε να το επαναλάβει, είτε να επιλέξει άλλο. Στη δεύτερη περίπτωση, το πρώτο μάθημα (στο οποίο έχει αποτύχει) διαγράφεται από την καρτέλα του.

4.2. Βαθμός Διπλώματος

Ο Βαθμός Διπλώματος υπολογίζεται ως ακολούθως:

Ο Βαθμός κάθε μαθήματος, από όλα τα μαθήματα που παρακολούθησε ο φοιτητής στα πέντε έτη σπουδών (συνολικά 300 π.μ.), πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως

καθορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Το άθροισμα των επί μέρους γινομένων, διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων, και εξάγεται ο Βαθμός Διπλώματος, μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.

Βαθμός Διπλώματος από 8,50 και άνω χαρακτηρίζεται ως «Άριστα».

Βαθμός Διπλώματος από 6,50 έως 8,49 χαρακτηρίζεται ως «Λίαν Καλώς».

Βαθμός Διπλώματος από 5,00 έως 6,49 χαρακτηρίζεται ως «Καλώς».

4.3. Βαρύτητα βαθμών

Τα μαθήματα συμμετέχουν στο μέσο όρο βαθμολογίας με διαφορετική βαρύτητα, ανάλογα με τον αριθμό των διδακτικών μονάδων τους.

Μαθήματα με 1-2 π.μ. έχουν βαρύτητα βαθμού 1,0

Μαθήματα με 3-4 π.μ. έχουν βαρύτητα βαθμού 1,5

Μαθήματα με 5 π.μ. και άνω έχουν βαρύτητα βαθμού 2,0

Για ορισμένα μαθήματα, με περισσότερες π.μ. ισχύουν ειδικότερα τα ακόλουθα:

(α) Ειδικό Εργαστήριο Σχεδιασμού 8 π.μ. ισοδυναμεί με δύο μαθήματα 4 π.μ., σύνολο 3,0 μονάδες βαρύτητας.

(β) Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 12 π.μ. ισοδυναμεί με τρία μαθήματα 4 π.μ., σύνολο 4,5 μονάδες βαρύτητας.

(γ) Η Ερευνητική Εργασία ενάτου εξαμήνου (14 π.μ.) ισοδυναμεί με τρία μαθήματα 4 π.μ. και ένα μάθημα 2 π.μ., σύνολο 5,5 μονάδες βαρύτητας.

(δ) Η Διπλωματική Εργασία του δεκάτου εξαμήνου (30 π.μ.) ισοδυναμεί με έξι μαθήματα 5 π.μ., σύνολο 12,0 μονάδες βαρύτητας.

Στο Πρόγραμμα Σπουδών που εγκρίνεται κάθε έτος από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, περιλαμβάνονται και οι βαρύτητες κάθε μαθήματος.

4.4. Βαθμολογία μαθημάτων «απαλλαγής»

Όσοι φοιτητές εγγράφονται στο Τμήμα, για οποιοδήποτε λόγο, σε εξάμηνα μεγαλύτερα του πρώτου παρουσιάζουν στην αρμόδια Επιτροπή Μετεγγραφών του Τμήματος στοιχεία της μέχρι τότε ακαδημαϊκής εργασίας τους (Πρόγραμμα Σπουδών πανεπιστημίου προέλευσης, portfolio, κ.ά.).

Για κάθε φοιτητή, η Επιτροπή εισηγείται στη Γενική Συνέλευση:

(α) ποια μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει,

(β) από ποια μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων απαλλάσσεται,

(γ) από ποια μαθήματα επομένων εξαμήνων δικαιούται να απαλλαγεί.

Στην περίπτωση (α), ο/η φοιτητής/τρια παρακολουθεί κανονικά το μάθημα, μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητές.

Στην περίπτωση (β), βαθμολογείται αυτομάτως με πέντε (5) σε κάθε μάθημα από το οποίο απαλλάσσεται. Δικαιούται όμως να ζητήσει βελτίωση του βαθμού αυτού απευθυνόμενος/νη στο διδάσκοντα του συγκεκριμένου μαθήματος ο οποίος και αποφασίζει, κατά την κρίση του, τη διαδικασία αξιολόγησης και επαναβαθμολόγησης του/της φοιτητή/τριας. Ο νέος βαθμός καταγράφεται στην καρτέλα του/της φοιτητή/τριας στην επόμενη εξεταστική Σεπτεμβρίου.

Στην περίπτωση (γ), ο/η φοιτητής/τρια επιλέγει, σε συνεννόηση με το διδάσκοντα του συγκεκριμένου μαθήματος, είτε να παρακολουθήσει το μάθημα και να αξιολογηθεί κανονικά, είτε να βαθμολογηθεί αυτομάτως με πέντε (5).

Κεφάλαιο 5: Μαθήματα «Σειρές»

5.1. Ορισμός

Ορισμένα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών Κορμού συνιστούν «σειρές» με την έννοια ότι θα πρέπει ο/η φοιτητής/τρια να παρακολουθήσει πρώτα το μάθημα α΄, μετά το μάθημα β΄, μετά το γ΄, κ.ο.κ.

Τα μαθήματα αυτά είναι:

(α) Ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

(β) Η Αρχιτεκτονική & Οπτική Επικοινωνία 1, 2

(γ) Η Τέχνη & Οπτική Επικοινωνία 1, 2

(δ) Η Οικοδομική Τεχνολογία 1, 2, 3, 4

(ε) Ο Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός 1, 2

(στ) Ο Αειφορικός Σχεδιασμός 1, 2

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην ετήσια διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει μαθήματα στον πιο πάνω κατάλογο.

5.2. Παρακολούθηση μαθημάτων σειράς

Φοιτητής/τρια δεν επιτρέπεται να εγγραφεί ούτε να παρακολουθεί ταυτόχρονα δύο μαθήματα της σειράς που έχουν διαφορά δυο μονάδες ή περισσότερες στην αρίθμηση τους (π.χ. δεν επιτρέπεται να εγγραφεί ταυτόχρονα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 1 και τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 3 ή τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 3 και τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 5).

Φοιτητής/τρια δεν μπορεί να εγγραφεί ή να παρακολουθήσει μάθημα της σειράς όταν δεν έχει επιτυχώς συμπληρώσει όλα τα μαθήματα της σειράς με μικρότερη αρίθμηση, μονή και ζυγή για αυτά του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα.

Κεφάλαιο 6: Ερευνητική και Διπλωματική Εργασία

6.1. Εκπόνηση

Οι φοιτητές Πέμπτου Έτους εκπονούν Διπλωματική Εργασία η οποία είναι το επιστέγασμα

των σπουδών τους και η ευκαιρία ολοκληρωμένης παρουσίασης εκ μέρους τους των γνώσεων που απέκτησαν και των δεξιοτήτων τους στην επίλυση ενός πολύπλοκου συνθετικού ή την επεξεργασία ενός σύνθετου θεωρητικού θέματος.

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας διαρκεί ολόκληρο το πέμπτο έτος, και περιλαμβάνει

τα ακόλουθα βασικά στοιχεία ή διαδικασίες:

(α) την εκπόνηση Ερευνητικής Εργασίας στο ένατο εξάμηνο,

(β) την παρουσίαση, υπό μορφή Διάλεξης, των βασικών στοιχείων και συμπερασμάτων της Ερευνητικής Εργασίας, στο τέλος του ενάτου εξαμήνου,

(γ) την εκπόνηση της καθ’ αυτό Διπλωματικής Εργασίας αποκλειστικά στο δέκατο εξάμηνο,

(δ) τη δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας στο τέλος του δέκατου εξαμήνου.

6.2. Επιβλέπων Καθηγητής

Για κάθε Διπλωματική Εργασία, ορίζεται, στην αρχή του ενάτου εξαμήνου, από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, Επιβλέπων Καθηγητής, ο οποίος καθοδηγεί, συμβουλεύει και ενισχύει τον/την φοιτητή/τρια σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Επιβλέπων Καθηγητής είναι ο ίδιος για όλα τα στοιχεία στη σειρά (Ερευνητική Εργασία και Διάλεξη, Διπλωματική Εργασία).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν, μετά από τεκμηριωμένη αίτηση του/της φοιτητή/τριας ή του Επιβλέποντα Καθηγητή και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να αλλάξει ο Επιβλέπων Καθηγητής μεταξύ ενάτου και δεκάτου εξαμήνου.

Όλα τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατ’ αρχήν συμμετέχουν ως Επιβλέποντες Καθηγητές στη διαδικασία εκπόνησης Ερευνητικής και Διπλωματικής Εργασίας. Εξαιρούνται όσοι έχουν εκπαιδευτική άδεια και όσοι έχουν ζητήσει, για ειδικούς λόγους, την εξαίρεσή τους και αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τη Γενική Συνέλευση.

Ο μέγιστος αριθμός Διπλωματικών Εργασιών που μπορεί να επιβλέπει ένα μέλος ΔΕΠ ταυτόχρονα ορίζεται σε έξι (6). Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται παλαιότερες Διπλωματικές Εργασίες που συνεχίζουν να εκπονούνται πέραν του εξαμήνου.

6.3. Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας

Για να μπορεί ο φοιτητής να προτείνει Επιβλέποντα Καθηγητή, στην αρχή του ενάτου εξαμήνου, ούτως ώστε να μπορεί να αρχίσει την εκπόνηση της Ερευνητικής Εργασίας, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 224 π.μ. μαθημάτων όλων των προηγουμένων εξαμήνων, δηλαδή να οφείλει το πολύ μέχρι 16 π.μ. από προηγούμενα εξάμηνα, επιπλέον των 30 π.μ. του ενάτου εξαμήνου, στις οποίες και θα εγγραφεί κατά το εξάμηνο αυτό.

Ο/Η φοιτητής/τρια που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν εξασφαλίζει τη δυνατότητα έναρξης της διαδικασίας στο ένατο εξάμηνο, μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία στο δέκατο (εαρινό) εξάμηνο.Στην περίπτωση αυτή ορίζεται ο Επιβλέπων Καθηγητής στην αρχή του εαρινού εξαμήνου και η Ερευνητική Εργασία συμπληρώνεται μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο, οπότε και γίνεται η αντίστοιχη παρουσίαση. Στην περίπτωση αυτή, αντίστοιχα η Διπλωματική Εργασία ξεκινά τον Οκτώβριο, και συμπληρώνεται είτε τον επόμενο Φεβρουάριο είτε τον Ιούνιο μαζί με τους φοιτητές του επομένου έτους.

6.4. Διαδικασία ορισμού Επιβλέποντος Καθηγητή

Κατά το εαρινό εξάμηνο κάθε έτους, η Γενική Συνέλευση διαμορφώνει κατάλογο των Μελών ΔΕΠ που θα επιβλέψουν Ερευνητικές και Διπλωματικές Εργασίες στη διάρκεια του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Ο κατάλογος περιλαμβάνει για κάθε μέλος ΔΕΠ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, καθώς και τυχόν ιδιαίτερες προδιαγραφές ως προς την εκπόνηση των εργασιών (π.χ. αποδοχή ή μη ομαδικών εργασιών).

Όλα τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατ’ αρχήν συμμετέχουν στον κατάλογο. Εξαιρούνται όσοι έχουν εκπαιδευτική άδεια και όσοι έχουν ζητήσει, για ειδικούς λόγους, την εξαίρεσή τους και αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τη Γενική Συνέλευση.

Δεν επιτρέπεται η εκπόνηση Ερευνητικής και Διπλωματικής Εργασίας από ομάδα άνω των δύο ατόμων, παρά μόνο σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων φοιτητών και σχετική εισήγηση του προτεινόμενου Επιβλέποντος Καθηγητή, προς τη ΓΣ η οποία και αποφασίζει.

Κάθε φοιτητής/τρια καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος, το αργότερο την εβδομάδα πριν από την έναρξη του ενάτου εξαμήνου, δήλωση, όπου προτείνει τη γενικότερη γνωστική περιοχή της Ερευνητικής και Διπλωματικής Εργασίας του και ένα μέλος ΔΕΠ ως Επιβλέποντα Καθηγητή. Εάν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων οι οποίες προβλέπονται σύμφωνα με τον κατάλογο, τότε ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει και να προτείνει άλλον Επιβλέποντα Καθηγητή.

6.5. Εκπόνηση Ερευνητικής Εργασίας

Η Ερευνητική Εργασία αποτελεί την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης της συνολικής Διπλωματικής Εργασίας και αναφέρεται στην ανάλυση, θεωρητική και πραγματολογική, του θέματος.

Περιλαμβάνει σαφή διατύπωση του στόχου και της μεθοδολογίας, που θα ακολουθηθεί, βιβλιογραφική ενημέρωση και τεκμηρίωση του θέματος, καθώς και ο,τιδήποτε απαιτείται από το θέμα ως εργασία «προετοιμασίας» (συλλογή στατιστικών, φωτογραφικών, ιστορικών στοιχείων, τυχόν συνεντεύξεις, στοιχεία γηπέδου, κ.λ.π.).

Ο Επιβλέπων Καθηγητής είναι υπεύθυνος για την εποπτεία και αξιολόγηση της Ερευνητικής

Εργασίας, καθώς και της παρουσίασής της.

Όλες οι Ερευνητικές Εργασίες παραδίδονται ακολουθώντας προδιαγραφές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν το μέγεθος και τη μορφή της σελίδας, των περιεχόμενων, των βιβλιογραφικών παραπομπών, κ.ά.

Οι προδιαγραφές αποτελούν σχετικό παράρτημα του Κανονισμού Σπουδών και δημοσιεύονται στον Οδηγό Σπουδών και την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η τελική εργασία, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθεί τις εγκεκριμένες οδηγίες εκπόνησης και παρουσίασης, κατατίθεται σε ένα (1) ανάτυπο στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, μαζί με ψηφιακό αντίγραφο σε CD ή DVD, το αργότερο την τελευταία ημέρα του εξαμήνου.

6.6. Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας

Τα συμπεράσματα της Ερευνητικής Εργασίας παρουσιάζονται σε μορφή Διάλεξης, σε τρεις διαφορετικές περιόδους κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, σε χρόνο που καθορίζεται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο από τη Γενική Συνέλευση ήδη από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Οι περίοδοι αυτές είναι: (α) στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, (β) στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου, και (γ) στο τέλος του εαρινού εξαμήνου, σε κατάλληλες μέρες και ώρες ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο μέγιστο δυνατό αριθμό μελών του Τμήματος, διδάσκοντες και φοιτητές, να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις.

Η παρουσίαση είναι δυνατόν να μην ακολουθήσει αυστηρά το περιεχόμενο της έρευνας, αλλά να επεκταθεί και σε συγγενή θεματολογία, εφόσον τούτο είναι προς όφελος της διαδικασίας παρουσίασης και σε αυτό συμφωνεί ο Επιβλέπων Καθηγητής.

Όλα τα θέματα παρουσιάζονται σε ανοικτό ακροατήριο από το σύνολο του Τμήματος. Το πρόγραμμα καθορίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και προβλέπει συγκεκριμένο και αυστηρά καθορισμένο χρόνο, ίδιο για όλα τα θέματα.

Η παρουσίαση δεν βαθμολογείται αυτοτελώς, αλλά λαμβάνεται υπ’ όψη στη συνολική αξιολόγηση της Ερευνητικής Εργασίας. Ο βαθμός της Διάλεξης/παρουσίασης έχει βαρύτητα 20% στον τελικό βαθμό της Ερευνητικής Εργασίας.

6.7. Αξιολόγηση Ερευνητικής Εργασίας

Η Ερευνητική Εργασία και η Διάλεξη/παρουσίαση αξιολογούνται και βαθμολογούνται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και, επιπλέον, από διμελή ή τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η Γενική Συνέλευση ορίζει, ανάλογα με τον αριθμό των υποβαλλόμενων εργασιών, μία ή περισσότερες Επιτροπές Αξιολόγησης.

Εάν ο Επιβλέπων Καθηγητής είναι και μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, τότε βαθμολογεί μόνο με την ιδιότητα του Επιβλέποντος Καθηγητή.

Ο βαθμός της Ερευνητικής Εργασίας κάθε φοιτητή είναι ο μέσος όρος του βαθμού του Επιβλέποντος Καθηγητή και του μέσου όρου των βαθμών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η βαθμολογία των Ερευνητικών Εργασιών γίνεται με βαθμούς οι οποίοι μπορούν να περιλαμβάνουν τη μισή μονάδα. Ο μέσος όρος των βαθμών της Επιτροπής Αξιολόγησης και ο τελικός βαθμός της Ερευνητικής Εργασίας υπολογίζονται μέχρι ένα δεκαδικό ψηφίο.

Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση κάθε Εργασίας χρησιμοποιείται ειδικό Φύλλο Αξιολόγησης, το οποίο συμπληρώνουν ο Επιβλέπων Καθηγητής και τα Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στο Φύλλο Αξιολόγησης, εκτός των επί μέρους βαθμών, περιλαμβάνονται και τα αντίστοιχα σχόλια αξιολόγησης εκ μέρους του Επιβλέποντος Καθηγητή και των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Τα Φύλλα Αξιολόγησης όλων των Ερευνητικών Εργασιών κατατίθενται ταυτόχρονα στη Γραμματεία του Τμήματος, το αργότερο μία εβδομάδα μετά το πέρας ολόκληρης της διαδικασίας.

6.8. Έναρξη διαδικασίας εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Η έναρξη εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας επιτρέπεται στο δέκατο εξάμηνο μόνον εφόσον ο/η φοιτητής/τρια έχει συμπληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του (270 π.μ.). Είναι δυνατόν, μετά από τεκμηριωμένη αίτηση του/της φοιτητή/τριας, η Γενική Συνέλευση να επιτρέψει την έναρξη της διαδικασίας σε φοιτητή/τρια που χρωστά μαθήματα, κατ’ εξαίρεση, εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι ανωτέρας βίας.

Με την έναρξη του εξαμήνου κατά το οποίο έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις, ο/η φοιτητής/τρια καταθέτει δήλωση στη Γραμματεία, η οποία περιλαμβάνει το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας. Τη δήλωση προσυπογράφει υποχρεωτικά ο Επιβλέπων Καθηγητής.

Η Γραμματεία ελέγχει εάν, μέχρι τη στιγμή αυτή, ο/η φοιτητής/τρια έχει εκπληρώσει τις απαιτούμενες ακαδημαϊκές υποχρεώσεις (270 π.μ.).

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του εξαμήνου, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις αιτήσεις εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας.

Εάν η Διπλωματική Εργασία δεν έχει ολοκληρωθεί, κατά την κρίση του Επιβλέποντος Καθηγητή, στο τέλος του εξαμήνου, είναι δυνατόν να παραδοθεί και να αξιολογηθεί την αμέσως επόμενη περίοδο.

Δύο εβδομάδες πριν την ημερομηνία παρουσιάσεων των Διπλωματικών Εργασιών ο/η φοιτητής/τρια υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος σχετικό έντυπο αίτησης συμμετοχής στη διαδικάσια αυτή που περιλαμβάνει υποχρεωτικά και τον τίτλο της Εργασίας του. Προϋπόθεση για την παραλαβή της αίτησης από τη Γραμματεία αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος Καθηγητή που προσυπογράφει το σχετικό έντυπο.

6.9. Παρουσίαση και Αξιολόγηση Διπλωματικής Εργασίας

Στην αξιολόγηση κάθε Διπλωματικής Εργασίας, συμμετέχουν ο Επιβλέπων Καθηγητής και η διμελής ή τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης. Στη διαδικασία αξιολόγησης της Διπλωματικής Εργασίας, είναι δυνατόν να προσκληθούν και να συμμετέχουν, άνευ βαθμού, επιστήμονες σχετικοί με το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων, ή, ακομη, και μη μέλη ΔΕΠ.

Όλες οι Διπλωματικές Εργασίες, παρουσιάζονται στις αντίστοιχες Επιτροπές Αξιολόγησης, σε ανοικτή διαδικασία, σε τρείς διαφορετικές περιόδους κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, σε χρόνους που καθορίζονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. Οι περίοδοι αυτές είναι: (α) στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, (β) στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου, και (γ) στο τέλος του εαρινού εξαμήνου, σε χρόνο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο μέγιστο δυνατό αριθμό μελών του Τμήματος, διδάσκοντες και φοιτητές, να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις. Επιδιώκεται να ταυτίζεται η περίοδος παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών με την περίοδο παρουσίασης Ερευνητικών Εργασιών.

Όλες οι Διπλωματικές Εργασίες παραδίδονται ταυτόχρονα στην αρχή της περιόδου παρουσίασης και εκτίθενται σε ειδικό χώρο του Τμήματος για χρόνο που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος καθορίζει το πρόγραμμα παρουσιάσεων, έτσι ώστε, αφενός, να διατίθεται ικανοποιητικός χρόνος για την παρουσίαση και αξιολόγηση κάθε Διπλωματικής Εργασίας, αφετέρου, η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται οπωσδήποτε εντός του χρόνου αυτού.

Ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας είναι ο μέσος όρος του βαθμού του Επιβλέποντος Καθηγητή και του μέσου όρου των βαθμών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Εάν ο Επιβλέπων Καθηγητής είναι και μέλος της Επιτροπής, τότε βαθμολογεί μόνον με την ιδιότητα του Επιβλέποντος Καθηγητή.

Η βαθμολογία των Διπλωματικών Εργασιών γίνεται με βαθμούς οι οποίοι μπορούν να περιλαμβάνουν τη μισή μονάδα. Ο μέσος όρος των βαθμών της Επιτροπής Αξιολόγησης και ο τελικός βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας υπολογίζονται μέχρι ένα δεκαδικό ψηφίο.

Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση κάθε Διπλωματικής Εργασίας χρησιμοποιείται ειδικό Φύλλο Αξιολόγησης, το οποίο συμπληρώνουν ο Επιβλέπων Καθηγητής και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στο Φύλλο Αξιολόγησης, εκτός των επί μέρους βαθμών, περιλαμβάνονται και τα αντίστοιχα σχόλια αξιολόγησης του Επιβλέποντος Καθηγητή και των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Με το πέρας της συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης κατατίθεται από τους Επιβλέποντες Καθηγητές η βαθμολογία όλων των Διπλωματικών Εργασιών στη Γραμματεία του Τμήματος.

Ψηφιακό αντίγραφο της Διπλωματικής Εργασίας σε CD ή DVD κατατίθεται υποχρεωτικά στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του εξαμήνου.

Κεφάλαιο 7: Συμβουλευτική και Συντονισμός Σπουδών

7.1. Σύμβουλος Σπουδών

Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, για κάθε πρωτοετή φοιτητή/τρια ορίζεται ένα από τα μέλη ΔΕΠ ως Σύμβουλος Σπουδών του/της.

Ο Σύμβουλος Σπουδών είναι επιφορτισμένος με τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

Συζητά και συμβουλεύει τον/την φοιτητή/τρια σε ενδεχόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε σχέση με τις σπουδές του/της και την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών.

Παρέχει διευκρινίσεις για την κατά περίπτωση ερμηνεία και για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Κανονισμού Σπουδών.

Εισηγείται προτάσεις που συντείνουν στην επίλυση προβλημάτων καθώς και τη βελτίωση

των συνθηκών σπουδών και την αποδοτική λειτουργία του Τμήματος.

Συμβουλεύει τον/την φοιτητή/τρια για τα μαθήματα που καλείται να επιλέξει –Επιλογές, Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, Ειδικό Εργαστήριο Σχεδιασμού–, στην αναζήτηση κριτηρίων και θεμάτων για την Ερευνητική και τη Διπλωματική Εργασία του και, ενδεχομένως, στην επιλογή προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.

7.2. Συντονιστής Έτους

Ο Συντονιστής Έτους έχει την ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της πορείας του ακαδημαϊκού έργου στο αντίστοιχο έτος σπουδών, και ενημέρωσης της Γενικής Συνέλευσης και του Προέδρου του Τμήματος σχετικά με τυχόν προβλήματα ή δυσλειτουργίες.

Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μαζί με τον καθορισμό του Προγράμματος Σπουδών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, ορίζει ένα Μέλος ΔΕΠ ως Συντονιστή για κάθε ένα από τα πέντε έτη σπουδών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Αντίστοιχα, οι φοιτητές κάθε έτους, εκλέγουν πενταμελή Επιτροπή Έτους, η οποία συνεργάζεται με το Συντονιστή στη ρύθμιση όλων των ακαδημαϊκών και λειτουργικών θεμάτων του έτους, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

7.3. Συντονιστής Μαθήματος

Στις περιπτώσεις μαθημάτων τα οποία διαθέτουν περισσότερους από έναν διδάσκοντες, και στα οποία οι φοιτητές χωρίζονται σε αντίστοιχες ομάδες, για την καλύτερη δυνατή οργάνωση και συντονισμό του μαθήματος, ορίζεται ένα από τα Μέλη ΔΕΠ της διδακτικής ομάδας, ως Συντονιστής του μαθήματος.

Ο Συντονιστής φροντίζει για την εν γένει εύρυθμη διεξαγωγή του μαθήματος και το συντονισμό μεταξύ των διδασκόντων και των επί μέρους ομάδων, ιδιαίτερα σε θέματα χρονικής οργάνωσης των παραδόσεων ή παρουσιάσεων, συντονισμού των διαλέξεων, κ.ά.