ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Η Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει κατ’ αρχήν ως ακαδημαϊκές αρχές του Κανονισμού Σπουδών: α. Την ανάγκη ύπαρξης νοηματικής και χρονικής αλληλουχίας στη δομή του ακαδημαϊκού προγράμματος και στην παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές. β. Την ανάγκη καθορισμού ανώτατου αποδεκτού ορίου ακαδημαϊκού φορτίου, το οποίο είναι σε θέση να αναλάβει ένας/μία φοιτητής/τρια ανά εξάμηνο.

2. Αναγνωρίζεται, παράλληλα, ότι η διαδικασία πρέπει να επιτρέπει ευελιξία ρυθμίσεων και να παρέχει δυνατότητα προσαρμογής. Η βασική ακαδημαϊκή λογική επιτρέπει, σε όλως ιδιαίτερες περιπτώσεις, μετά από τεκμηριωμένη αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης φοιτητή/τριας, και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τη μεταβολή των ορίων και των προϋποθέσεων, ώστε να εξυπηρετείται με τον καλύτερο και ρεαλιστικότερο τρόπο το γενικότερο ακαδημαϊκό συμφέρον των φοιτητών ατομικά, και του Τμήματος συνολικά.

3. Τέλος, αναγνωρίζεται ως χαρακτηριστικό ουσιαστικής ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών, η εξατομικευμένη δυνατότητα του/της φοιτητή/τριας για την επιλογή και διαμόρφωση προγράμματος σπουδών που ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς του/της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εγγραφή και παρακολούθηση μαθημάτων

2.1 Εγγραφή ανά εξάμηνο
Όλοι/λες οι φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/νες στην αρχή κάθε εξαμήνου να εγγράφονται, μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Τμήματος, στο σύστημα Progress του Πανεπιστημίου Πατρών, στο εξάμηνο που θα παρακολουθήσουν συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του Τμήματος μέσα στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ορίζεται. Μετά το πέρας της χρονικής περιόδου εγγραφής οι φοιτητές/τριες χάνουν πλέον τη δυνατότητα αυτή.

2.2 Πρώτη εγγραφή
Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες εγγράφονται και παρακολουθούν αποκλειστικά όλα τα μαθήματα του πρώτου και δευτέρου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών.

2.3 Δήλωση μαθημάτων ανά εξάμηνο
Οι Φοιτητές/τριες επιλέγουν στην αρχή κάθε εξαμήνου, τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το τρέχον εξάμηνο, και υποχρεούνται να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα δήλωσης μαθημάτων στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του Τμήματος μέσα στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ορίζεται. Μετά το πέρας της χρονικής περιόδου δήλωσης μαθημάτων οι φοιτητές δεν μπορούν πλέον να δηλώσουν μαθήματα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, για τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου στα οποία δεν έχει καταχωρηθεί προβιβάσιμος βαθμός, δηλώνονται αυτόματα από το σύστημα progress ως μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου.

2.4 Μέγιστος ακαδημαϊκός φόρτος εξαμήνου
Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων (Δ. Μ.) του προτεινόμενου εξαμηνιαίου Προγράμματος Σπουδών κάθε φοιτητή/τριας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50 Δ. Μ. Σύμφωνα με τους κανόνες δήλωσης μαθημάτων του Τμήματος, ο/η φοιτητής/τρια είναι υποχρεωτικό να δηλώσει, κατά προτεραιότητα, τυχόν μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, στα οποία δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό και πάντοτε με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό των 50 Δ. Μ. Στο Πρόγραμμα Σπουδών του ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να περιλάβει όλα ή μέρος από τα μαθήματα του ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών του αντιστοίχου εξαμήνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Μαθήματα
Οι αρχιτεκτονικές σπουδές περιλαμβάνουν σειρά μαθημάτων, των οποίων το περιεχόμενο, η μέθοδος διδασκαλίας και οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις, ανταποκρίνονται αφενός στην απόκτηση επαρκούς γνωστικού και θεωρητικού υποβάθρου και αφετέρου στην ανάπτυξη σχεδιαστικών και κριτικών δεξιοτήτων. Το περιεχόμενο των μαθημάτων καθορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις κάθε μαθήματος καθορίζονται από τον διδάσκοντα, και ανακοινώνονται στους φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου. Όσον αφορά στον Κανονισμό Σπουδών, εξειδικεύονται κατηγορίες μαθημάτων ως εξής:

3.1 Εργαστηριακά Μαθήματα
Ορισμένα μαθήματα προϋποθέτουν τη στενή συνεργασία των φοιτητών με τον διδάσκοντα σε μικρές ομάδες και απαιτούν την, κατά το δυνατόν, αδιάλειπτη πα­ρουσία τους. Τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών ως «εργαστηριακά». Αυτό σημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, είναι υποχρεωτική η παρουσία του/της φοιτητή/τριας σε ένα ελάχιστο αριθμό εβδομαδιαίων μαθημάτων-ασκήσεων, από το συνολικό αριθμό των δεκατριών (13) εβδομαδιαίων μαθημάτων-ασκήσεων που συγκροτούν το εξάμηνο.

Ο ελάχιστος αριθμός υποχρεωτικών παρουσιών στα ακόλουθα εργαστηριακά μαθήματα καθορίζεται στα εννέα (9) από τα δεκατρία (13) συνολικά μαθήματα του εξαμήνου.

(α) Εργαστηριακά μαθήματα 1ου έτους:

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1 και 2
 • Οπτική Επικοινωνία 1 και 2

 

(β) Εργαστηριακά μαθήματα 2ου έτους:

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3 και 4
 • Οικοδομική Τεχνολογία 1 και 2
 • Οπτική Επικοινωνία 3 και 4

 

(γ) Εργαστηριακά μαθήματα 3ου έτους:

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5 και 6
 • Αστικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός 1 και 2
 • Οικοδομική Τεχνολογία 3 και 4
   

(δ) Εργαστηριακά μαθήματα 4ου και 5ου έτους:

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7, 8 και 9
 • Αειφορικός Σχεδιασμός
 • Ειδικό Εργαστήριο Σχεδιασμού

 

Φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον πιο πάνω ελάχιστο αριθμό παρουσιών στα εβδομαδιαία μαθήματα αποτυγχάνει στο μάθημα χωρίς να μπορεί να παρακαθίσει στις τελικές παρουσιάσεις ή τις εξετάσεις.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αστικού & Πολεοδομικού Σχεδιασμού, υποχρεωτική είναι επίσης η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην Ενδιάμεση Παρουσίαση και την Τελική Παρουσίαση του εργαστηρίου.

3.2 Μαθήματα Επιλογής (Μ. Ε.)
α. Από το 4ο έτος και μετά το Πρόγραμμα Σπουδών, εκτός από υποχρεωτικά μαθήματα, περιλαμβάνει και Μαθήματα Επιλογής. Τα Μαθήματα Επιλογής (Μ.Ε.) προσφέρουν μια πρώτη εξατομίκευση του Προγράμματος Σπουδών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα κάθε φοιτητή/τριας.
β. Ο κατάλογος των Μαθημάτων επιλογής διαμορφώνεται και ανακοινώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος, ανάλογα με τις δυνατότητες του Τμήματος και τις προτάσεις των μελών ΔΕΠ.
γ. Κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, οι αντίστοιχοι διδάσκοντες παρουσιάζουν αναλυτικά τους στόχους, το περιεχόμενο, και τις απαιτήσεις των Μ. Ε. που προτείνουν, ώστε να μπορούν οι φοιτητές να επιλέξουν.
δ. Οι φοιτητές δηλώνουν τα Μ. Ε. στην Ηλεκτρονική Γραμματεία κάθε εξάμηνο μέσα στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ορίζεται. Μετά το πέρας της χρονικής περιόδου εγγραφής οι φοιτητές/τριες χάνουν πλέον τη δυνατότητα αυτή. ε. Τα Μ. Ε. του χειμερινού εξαμήνου είναι ανεξάρτητα από τα Μ. Ε. του εαρινού εξαμήνου, ακόμη και εάν ο τίτλος τους υπονοεί συνέχεια (π.χ. Χαρτογραφία 1 και Χαρτογραφία 2). Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει είτε το πρώτο, είτε το δεύτερο μάθημα ανεξάρτητα, είτε και τα δύο.

3.3 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Ε. Ε.)
α. Από το 4ο έτος και μετά το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής. Τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Ε. Ε.) έχουν στόχο την παροχή στους φοιτητές γνώσεων που δεν μπορούν άμεσα να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα Τμήματος Αρχιτεκτόνων. Δίνουν την ευκαιρία σε αυτόν/τήν που τα επιλέγει να διευρύνει τους ορίζοντες της γενικής του/της παιδείας και καλλιέργειας, παρέχοντας τα θεωρητικά εφόδια πρωτότυπων τρόπων θεώρησης των πραγμάτων. Τα μαθήματα Ε. Ε. επιλέγονται από τους ίδιους τους φοιτητές και μπορεί να είναι μαθήματα σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών που μας προσφέρουν μαθήματα επιλογής. Ο συγκεκριμένος κατάλογος προσφερόμενων των μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής γνωστοποιείται στους φοιτητές από τη Γραμματεία στην αρχή κάθε εξαμήνου και περιλαμβάνεται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.
β. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι υπεύθυνος/η, να συζητήσει με τον διδάσκοντα του μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής που τον/την ενδιαφέρει, τις λεπτομέρειες παρακολούθησης και τις απαιτήσεις του μαθήματος.
γ. Όλα τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Ε.Ε.) αναγνωρίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και πιστώνονται στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα του φοιτητή με βαρύτητα 2 Δ. Μ., ανεξαρτήτως της βαρύτητας που έχουν στο Τμήμα στο οποίο διδάσκονται.
δ. Εάν ο/η φοιτητής/τρια το επιθυμεί, μπορεί να αντικαταστήσει ένα ή περισσότερα Μ. Ε. με αντίστοιχα Ε. Ε. στο Πρόγραμμα Σπουδών του έβδομου, όγδοου ή ενάτου εξαμήνου.

3.4 Ειδικό Εργαστήριο Σχεδιασμού
Στο έβδομο εξάμηνο σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει το Ειδικό Εργαστήριο Σχεδιασμού. Στόχος του Ειδικού Εργαστηρίου Σχεδιασμού αποτελεί η εμβάθυνση σε συγκεκριμένες θεματικές γνώσης που ενδιαφέρουν τον/την φοιτητής/τρια όπως: τεχνολογία και αποκατάσταση κτιρίων και συνόλων, αστικός σχεδιασμός, πολεοδομία και χωροταξία, ειδική κτιριολογία, τεχνολογίες αιχμής, σχεδιασμός εσωτερικού χώρου και αντικειμένου, σχεδιασμός τοπίου, ειδικές ψηφιακές εφαρμογές, τέχνη και αστικός χώρος. Την εστίασή του στις θεματικές αυτές, ο/η φοιτητής/τρια θα μπορούσε να διευρύνει περαιτέρω κατά την εκπόνηση της Ερευνητικής και της Διπλωματικής του/της Εργασία.

3.5 Ανεξάρτητη Σπουδή
Στη διάρκεια του εβδόμου, ογδόου και ενάτου εξαμήνου, οι φοιτητές/τριες μπορούν να εκπονήσουν, σε συνεργασία με μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, Ανεξάρτητη Σπουδή 4 Δ. Μ. ή 2 Δ. Μ., ανάλογα με την έκτασή της, με θέμα στο οποίο θα συμφωνήσουν και το οποίο δεν καλύπτεται από τα Μαθήματα Επιλογής (Μ.Ε.) ή τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Ε.Ε.).
Ο /η Φοιτητής/τρια μπορεί συνολικά να δηλώσει κατά το μέγιστον, μία Ανεξάρτητη Σπουδή με τέσσερις Διδακτικές Μονάδες ή δύο Ανεξάρτητες Σπουδές με δύο Διδακτικές Μονάδες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Βαθμολογία

4.1 Βαθμός
Η βαθμολογία γίνεται μόνο με ακέραιους και μισούς βαθμούς, από μηδέν (0) έως δέκα (10). Για όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα, βαθμός από πέντε (5) έως δέκα (10) θεωρείται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις του μαθήματος και είναι προβιβάσιμος. Βαθμός χαμηλότερος του πέντε (5), σε υποχρεωτικό μάθημα κορμού, σημαίνει ότι το μάθημα θα πρέπει να επαναληφθεί υποχρεωτικά σε επόμενο εξάμηνο.

4.2 Βαθμός Διπλώματος
Ο Βαθμός Διπλώματος υπολογίζεται ως ακολούθως:
Ο βαθμός κάθε μαθήματος, από όλα τα μαθήματα που παρακολούθησε ο φοιτητής στα πέντε έτη σπουδών (συνολικά 300 Δ. Μ.), πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως καθορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Το άθροισμα των επί μέρους γινομένων, διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων, και εξάγεται ο Βαθμός Διπλώματος, μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
Βαθμός Διπλώματος από 8,50 και άνω χαρακτηρίζεται ως «Άριστα».
Βαθμός Διπλώματος από 6,50 έως 8,49 χαρακτηρίζεται ως «Λίαν Καλώς».
Βαθμός Διπλώματος από 5,00 έως 6,49 χαρακτηρίζεται ως «Καλώς».

4.3 Βαρύτητα βαθμών
Τα μαθήματα συμμετέχουν στο μέσο όρο βαθμολογίας με διαφο­ρετική βαρύτητα, ανάλογα με τον αριθμό των διδακτικών μονάδων τους.
Μαθήματα με 1-2 Δ. Μ. έχουν συντελεστή βαρύτητας βαθμού 1,0.
Μαθήματα με 3-4 Δ. Μ. έχουν συντελεστή βαρύτητας βαθμού 1,5.
Μαθήματα με 5 Δ. Μ. και άνω έχουν συντελεστή βαρύτητας βαθμού 2,0.
Στο Πρόγραμμα Σπουδών που εγκρίνεται κάθε έτος από τη Συνέλευση του Τμήματος, περιλαμβάνονται και ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος.

4.4 Βαθμολογία μαθημάτων «απαλλαγής»
Οι φοιτητές/τριες που εγγράφονται στο Τμήμα, με κατατακτήριες εξετάσεις ή έρχονται με μετεγγραφή, σε εξάμηνο μεγαλύτερο του πρώτου, δηλώνουν κανονικά όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών. Στη συνέχεια καταθέτουν αίτηση, για αναγνώριση μαθημάτων στη Γραμματεία, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα τους στην επόμενη Συνέλευση του Τμήματος. Η Γραμματεία του Τμήματος διαβιβάζει στην αρμόδια Επιτροπή Αναγνώρισης Μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που κατέθεσαν (Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου προέλευσης, αναλυτική βαθμολογία, κ.ά.), προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση των αιτήσεών τους.

Για κάθε φοιτητή, η Επιτροπή Αναγνώρισης Μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Συνέλευση:
α. ποια μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει,
β. από ποια μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων απαλλάσσεται,
γ. από ποια μαθήματα επομένων εξαμήνων δικαιούται να απαλλαγεί.

Στην περίπτωση α, ο/η φοιτητής/τρια παρακολουθεί κανονικά το μάθημα, μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητές. Στην περίπτωση β, βαθμολογείται σύμφωνα, με την εισήγηση της Επιτροπής Αναγνώρισης Μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, σε κάθε μάθημα από το οποίο απαλλάσσεται. Δικαιούται όμως να ζητήσει βελτίωση του βαθμού αυτού απευθυνόμενος/νη στο διδάσκοντα του συγκεκριμένου μαθήματος ο οποίος και αποφασίζει, κατά την κρίση του, τη διαδικασία αξιολόγησης και αναβαθμολόγησης του/της φοιτητή/τριας. Ο νέος βαθμός καταχωρείται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία στην επόμενη εξεταστική Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση γ, ο/η φοιτητής/τρια επιλέγει, σε συνεννόηση με το διδάσκοντα του συγκεκριμένου μαθήματος, είτε να παρακολουθήσει το μάθημα και να αξιολογηθεί κανονικά, είτε να του αναγνωριστεί το μάθημα από την Επιτροπή Αναγνώρισης Μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Μαθήματα «Σειρές»

5.1 Ορισμός
Ορισμένα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών συνιστούν «σειρές» με την έννοια ότι θα πρέπει ο/η φοιτητής/τρια να παρακολουθήσει πρώτα το μάθημα α΄, μετά το μάθημα β΄, μετά το γ΄, κ. ο. κ.

Τα μαθήματα–σειρές είναι τα ακόλουθα:
(α) Ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1, 3, 5, 7, 9
(β) Ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2, 4, 6, 8
(γ) Οπτική Επικοινωνία 1, 3
(δ) Οπτική Επικοινωνία 2, 4
(ε) Δομική Μηχανική 1, Οικοδομική Τεχνολογία 1
(στ) Οικοδομική Τεχνολογία 1, Οικοδομική Τεχνολογία 3
(ζ) ) Δομική Μηχανική 2, Οικοδομική Τεχνολογία 2
(η) Οικοδομική Τεχνολογία 2, Οικοδομική Τεχνολογία 4
Η Συνέλευση του Τμήματος στην ετήσια διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει μαθήματα στον πιο πάνω κατάλογο.

5.2 Παρακολούθηση μαθημάτων σειράς
Φοιτητής/τρια δεν επιτρέπεται να εγγραφεί ούτε να παρακολουθεί ταυτόχρονα δύο μαθήματα της σειράς που έχουν διαφορά δύο μονάδες ή περισσότερες στην αρίθμησή τους (π.χ. δεν επιτρέπεται να εγγραφεί ταυτόχρονα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 1 και τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 3 ή τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 3 και τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 5). Φοιτητής/τρια δεν μπορεί να εγγραφεί ή να παρακολουθήσει μάθημα της σειράς όταν δεν έχει επιτυχώς συμπληρώσει όλα τα μαθήματα της σειράς με μικρότερη αρίθμηση, μονή και ζυγή για αυτά του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα (π.χ. δεν επιτρέπεται να εγγραφεί στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 3 εφόσον δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 1).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Ερευνητική και Διπλωματική Εργασία

6.1 Εκπόνηση
Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας διαρκεί ολόκληρο το πέμπτο έτος, και περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία ή διαδικασίες: (α) την εκπόνηση έρευνας σχετικής με το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας στο ένατο εξάμηνο (Διπλωματική Εργασία 1), (β) την εκπόνηση της καθ’ εαυτόν Διπλωματική Εργασία αποκλειστικά στο δέκατο εξάμηνο (Διπλωματική Εργασία 2) και (γ) τη δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας στο τέλος του δέκατου εξαμήνου.

6.2 Επιβλέπων Καθηγητής
Ο Επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί, συμβουλεύει και ενισχύει τον/την φοιτητή/τρια σε όλη τη διάρκεια της Διπλωματικής του/της Εργασίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν, μετά από τεκμηριωμένη αίτηση του/της φοιτητή/τριας ή του Επιβλέποντα Καθηγητή και απόφαση της Συνέλευσης, να αλλάξει ο Επιβλέπων Καθηγητής της Διπλωματικής.
Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατ’ αρχήν συμμετέχουν ως Επιβλέποντες Καθηγητές στη διαδικασία εκπόνησης Ερευνητικής και Διπλωματικής Εργασίας. Εξαιρούνται όσοι έχουν εκπαιδευτική άδεια και όσοι έχουν ζητήσει, για ειδικούς λόγους, την εξαίρεσή τους και αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τη Συνέλευση του Τμήματος.

6.3. Προϋποθέσεις έναρξης της διαδικασίας
Για να μπορεί ο/η φοιτητής/τρια να προτείνει Επιβλέποντα Καθηγητή, στο τέλος του εβδόμου ή την αρχή του ογδόου εξαμήνου, ούτως ώστε να μπορεί να αρχίσει την εκπόνηση της Ερευνητικής Εργασίας, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 190 Δ. Μ. μαθημάτων όλων των προηγουμένων εξαμήνων, δηλαδή να οφείλει το πολύ μέχρι 20 Δ. Μ. από προηγούμενα εξάμηνα, επιπλέον των 90 Δ. Μ. συνολικά (όγδοου, ένατου και δέκατου).

6.4. Διαδικασία ορισμού Επιβλέποντος Καθηγητή
Στο χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους, εφαρμόζεται η διαδικασία επιλογής επιβλεπόντων των Ερευνητικών και Διπλωματικών Εργασιών.
Οι φοιτητές συμπληρώνουν διαδικτυακά τη φόρμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος τα παρακάτω: είδος εργασίας, θεματική περιοχή Ερευνητικής/Διπλωματικής Εργασίας, τίτλος Ερευνητικής/Διπλωματικής Εργασίας, σύντομη περιγραφή πεδίου έρευνας Ερευνητικής/Διπλωματικής Εργασίας καθώς και τους επιβλέποντες που επιθυμούν να έχουν (με σειρά προτίμησης). Κατά το χειμερινό εξάμηνο κάθε έτους, η Συνέλευση διαμορφώνει τον κατάλογο των μελών ΔΕΠ που θα επιβλέψουν Ερευνητικές και Διπλωματικές Εργασίες στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Ο κατάλογος περιλαμβάνει για κάθε μέλος ΔΕΠ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, καθώς και τυχόν ιδιαίτερες προδιαγραφές ως προς την εκπόνηση των εργασιών.
Δεν επιτρέπεται η εκπόνηση Ερευνητικής και Διπλωματικής Εργασίας από ομάδα άνω των δύο ατόμων.
Κάθε φοιτητής/τρια καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος, το αργότερο την εβδομάδα πριν από την έναρξη του ογδόου εξαμήνου, δήλωση, όπου προτείνει τη γενικότερη γνωστική περιοχή της Ερευνητικής Εργασίας του/της, ένα μέλος ΔΕΠ, ως Επιβλέποντα. Εάν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων οι οποίες προβλέπονται σύμφωνα με τον κατάλογο, τότε ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει και να προτείνει άλλον Επιβλέποντα.

6.5 Εκπόνηση Ερευνητικής Εργασίας
Η Ερευνητική Εργασία αποτελεί την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης της συνολικής Διπλωματικής Εργασίας και αναφέρεται στην ανάλυση, θεωρητική και πραγματολογική, του θέματος. Περιλαμβάνει σαφή διατύπωση του στόχου και της μεθοδολογίας, που θα ακολουθηθεί, βιβλιογραφική ενημέρωση και τεκμηρίωση του θέματος, καθώς και ο,τιδήποτε απαιτείται από το θέμα ως εργασία «προετοιμασίας» (συλλογή στατιστικών, φωτογραφικών, ιστορικών στοιχείων, τυχόν συνεντεύξεις, στοιχεία γηπέδου, κ. λ. π.).
Ο Επιβλέπων Καθηγητής είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και αξιολόγηση της Ερευνητικής Εργασίας, καθώς και της παρουσίασής της. Όλες οι Ερευνητικές Εργασίες παραδίδονται ακολουθώντας προδιαγραφές που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό λέξεων, τη δομή της εργασίας, (τίτλος/υπότιτλος εργασίας, ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας και Επιβλέποντα Καθηγητή, προοίμιο, περίληψη/abstract, περιεχόμενα, εισαγωγή, κεφάλαια και επίλογος/ συμπεράσματα), ο τρόπος αναγραφής των βιβλιογραφικών παραπομπών κ.λ.π. Οι προδιαγραφές αποτελούν σχετικό παράρτημα του Κανονισμού Σπουδών και δημοσιεύονται στον Οδηγό Σπουδών και την ιστοσελίδα του Τμήματος.
Η τελική εργασία της Ερευνητικής Εργασίας, η οποία πρέπει να ακολουθεί τις εγκεκριμένες οδηγίες εκπόνησης και παρουσίασης, πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στην ειδική φόρμα που έχει διαμορφωθεί σε σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Τμήματος. Πρέπει επίσης να κατατεθεί και ένα (1)τυπωμένο αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, μαζί με ψηφιακό αντίγραφο σε CD ή DVD, το αργότερο την τελευταία ημέρα του εξαμήνου.

6.6. Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας
Τα συμπεράσματα της Ερευνητικής Εργασίας παρουσιάζονται με τη μορφή διάλεξης, σε τρεις διαφορετικές περιόδους κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, σε χρόνο που καθορίζεται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο από τη Συνέλευση ήδη από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους.
Οι περίοδοι αυτές είναι η αρχή του ακαδημαϊκού έτους και το τέλος του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, σε χρόνο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο μέγιστο δυνατό αριθμό διδασκόντων και φοιτητών, να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις.
Η παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας στη διάλεξη είναι δυνατόν να μην ακολουθήσει αυστηρά τα περιεχόμενα και τη δομή της έρευνας, όπως αυτή παρουσιάζεται στο τεύχος της Ερευνητικής Εργασίας, αλλά να εστιάσει σε επί μέρους τμήματά της ή να επεκταθεί και σε συγγενή θεματολογία, εφόσον τούτο είναι προς όφελος της διαδικασίας παρουσίασης και σε αυτό συμφωνεί ο Επιβλέπων Καθηγητής.
Όλα τα θέματα παρουσιάζονται σε ανοικτό ακροατήριο. Το πρόγραμμα καθορίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και προβλέπει συγκεκριμένο και αυστηρά καθορισμένο χρόνο 20 λεπτών, ίδιο για όλα τα θέματα. Η παρουσίαση/διάλεξη δεν βαθμολογείται αυτοτελώς, αλλά λαμβάνεται υπόψη στη συνολική αξιολόγηση της Ερευνητικής Εργασίας. Ο βαθμός της παρουσίασης/διάλεξης έχει βαρύτητα 20% στον τελικό βαθμό της Ερευνητικής Εργασίας.

6.7 Αξιολόγηση Ερευνητικής Εργασίας
Η Ερευνητική Εργασία και η διάλεξη/παρουσίαση αξιολογούνται και βαθμολογούνται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και, επιπλέον, από διμελή ή τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης. Ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζει, ανάλογα με τον αριθμό των υποβαλλόμενων εργασιών, τις Επιτροπές Αξιολόγησης. Ο Επιβλέπων Καθηγητής δεν μπορεί να είναι και μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Ο βαθμός της Ερευνητικής Εργασίας κάθε φοιτητή προκύπτει από το μέσο όρο του βαθμού του Επιβλέποντος Καθηγητή και από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση κάθε Εργασίας χρησιμοποιείται ειδικό Φύλλο Αξιολόγησης, το οποίο συμπληρώνουν ο Επιβλέπων Καθηγητής και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στο Φύλλο Αξιολόγησης, εκτός των επί μέρους βαθμών, μπορούν να περιλαμβάνονται και σχόλια αξιολόγησης εκ μέρους του Επιβλέποντος Καθηγητή και των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Τα Φύλλα Αξιολόγησης όλων των Ερευνητικών Εργασιών αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, άμεσα μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης.
 

6.8 Έναρξη διαδικασίας εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας
Η έναρξη εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας 1 επιτρέπεται στο ένατο εξάμηνο.
Η Διπλωματική Εργασία 1 είναι αυτοτελές μάθημα και βαθμολογείται ανεξάρτητα από τη Διπλωματική Εργασία 2. Αφορά στην προετοιμασία κα συλλογή του απαραίτητου υλικού (βιβλιογραφικού, αρχειακού, σχεδιαστικού ή άλλου) για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας 2. Η Διπλωματική Εργασία 1 δεν βαθμολογείται από Επιτροπή Αξιολόγησης παρά μόνο από τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Η εγγραφή στη Διπλωματική Εργασία 2, που αποτελεί την τελική και σημαντικότερη εργασία στη διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα, μπορεί να γίνει μόνο όταν ο/η φοιτητής/τρια έχει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα των εννέα προηγούμενων εξαμήνων σπουδών, έχουν δηλαδή συγκεντρώσει 270 Δ. Μ.
Στην αξιολόγηση κάθε Διπλωματικής Εργασίας, συμμετέχουν ο Επιβλέπων Καθηγητής και η διμελής ή τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης. Στη διαδικασία αξιολόγησης της Διπλωματικής Εργασίας, είναι δυνατόν να προσκληθούν και να συμμετέχουν, χωρίς δυνατότητα βαθμολόγησης, επιστήμονες σχετικοί με το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας, Καθηγητές του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων, ή, ακόμη, και ειδικοί επιστήμονες εκτός Πανεπιστημίου.
Εάν, κατά την κρίση του Επιβλέποντος Καθηγητή, η Διπλωματική Εργασία 2 δεν έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του εξαμήνου, είναι δυνατόν να παραδοθεί και να αξιολογηθεί την αμέσως επόμενη περίοδο.

6.9 Παρουσίαση και Αξιολόγηση Διπλωματικής Εργασίας
Δύο εβδομάδες πριν την ημερομηνία παρουσιάσεων των Διπλωματικών Εργασιών ο/η φοιτητής/τρια υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος σχετικό έντυπο αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία αυτή που περιλαμβάνει υποχρεωτικά και τον τίτλο της Εργασίας του. Προϋπόθεση για την παραλαβή της αίτησης από τη Γραμματεία αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος Καθηγητή που προσυπογράφει το σχετικό έντυπο.
Όλες οι Διπλωματικές Εργασίες, παρουσιάζονται στις αντίστοιχες Επιτροπές Αξιολόγησης που έχουν οριστεί από τον Πρόεδρο του Τμήματος, σε ανοικτή διαδικασία, σε τρείς διαφορετικές περιόδους κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, σε ημερομηνίες που καθορίζονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. Οι περίοδοι αυτές είναι η αρχή του ακαδημαϊκού έτους και το τέλος του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, σε χρόνο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο μέγιστο δυνατό αριθμό διδασκόντων και φοιτητών, να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις. Επιδιώκεται η περίοδος παρουσίασης των Διπλωματικών Εργασιών να ταυτίζεται με την περίοδο παρουσίασης των Ερευνητικών Εργασιών.
Ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας προκύπτει από το μέσο όρο του βαθμού του Επιβλέποντος Καθηγητή και από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση κάθε Διπλωματικής Εργασίας χρησιμοποιείται ειδικό Φύλλο Αξιολόγησης, το οποίο συμπληρώνουν ο Επιβλέπων Καθηγητής και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στο Φύλλο Αξιολόγησης, εκτός των επί μέρους βαθμών, μπορούν να περιλαμβάνονται και σχόλια αξιολόγησης του Επιβλέποντος Καθηγητή και των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Με το πέρας της συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης κατατίθεται άμεσα από τους Επιβλέποντες Καθηγητές η βαθμολογία των Διπλωματικών Εργασιών στη Γραμματεία του Τμήματος.
Η τελική εργασία της Διπλωματικής Εργασίας, η οποία πρέπει να ακολουθεί τις εγκεκριμένες οδηγίες εκπόνησης και παρουσίασης, πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στην ειδική φόρμα που έχει διαμορφωθεί σε σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Τμήματος.
Πρέπει επίσης να κατατεθεί υποχρεωτικά και ένα (1)τυπωμένο αντίτυπο της Διπλωματικής Εργασίας, μαζί με ψηφιακό αντίγραφο σε CD ή DVD στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του εξαμήνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Συμβουλευτική και Συντονισμός Σπουδών

7.1 Σύμβουλος Σπουδών
Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, για κάθε πρωτοετή φοιτητή/τρια ορίζεται ένας Καθηγητής ως Σύμβουλος Σπουδών του/της.
Ο Σύμβουλος Σπουδών είναι επιφορτισμένος με τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
Συζητά και συμβουλεύει τον/την φοιτητή/τρια σε ενδεχόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε σχέση με τις σπουδές του/της και την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών.
Παρέχει διευκρινίσεις για την κατά περίπτωση ερμηνεία και για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Κανονισμού Σπουδών.
Εισηγείται προτάσεις που συντείνουν στην επίλυση προβλημάτων καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών σπουδών και την αποδοτική λειτουργία του Τμήματος.
Συμβουλεύει τον/την φοιτητή/τρια για τα μαθήματα που καλείται να επιλέξει, στην αναζήτηση κριτηρίων και θεμάτων για την Ερευνητική και τη Διπλωματική Εργασία του/της και, ενδεχομένως, στην επιλογή προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.

7.2 Συντονιστής Έτους
Ο Συντονιστής Έτους έχει την ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της πορείας του ακαδημαϊκού έργου στο αντίστοιχο έτος σπουδών, και ενημέρωσης της Συνέλευσης και του Προέδρου του Τμήματος σχετικά με τυχόν προβλήματα ή δυσλειτουργίες.
Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, η Συνέλευση του Τμήματος, μαζί με τον καθορισμό του Προγράμματος Σπουδών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, ορίζει μέλος ΔΕΠ ως Συντονιστή για κάθε ένα από τα πέντε έτη σπουδών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.
Αντίστοιχα, οι φοιτητές κάθε έτους, εκλέγουν Τριμελή Επιτροπή Έτους, η οποία συνεργάζεται με το Συντονιστή στη ρύθμιση όλων των ακαδημαϊκών και λειτουργικών θεμάτων του έτους, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

7.3 Συντονιστής Μαθήματος
Στις περιπτώσεις μαθημάτων τα οποία διαθέτουν περισσότερους από έναν διδάσκοντες, και στα οποία οι φοιτητές χωρίζονται σε αντίστοιχες ομάδες, για την καλύτερη δυνατή οργάνωση και συντονισμό του μαθήματος, ορίζεται ένας καθηγητής της διδακτικής ομάδας, ως Συντονιστής του μαθήματος.
Ο Συντονιστής φροντίζει για την εν γένει εύρυθμη διεξαγωγή του μαθήματος και το συντονισμό μεταξύ των διδασκόντων και των επί μέρους ομάδων, ιδιαίτερα σε θέματα χρονικής οργάνωσης των παραδόσεων ή παρουσιάσεων, συντονισμού των διαλέξεων, κ.ά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Λογοκλοπή
Ο φοιτητής υποχρεούται να αναφέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου - δημοσιευμένης ή μη - χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του ίδιου του φοιτητή, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διαγραφή του. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του, αφού προηγουμένως του δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς τις απόψεις του επί του θέματος.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από φοιτητή κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. (Απόφαση Συγκλήτου συνεδρίαση 115/25-4-2017, έγγραφο με αριθμό 318/11394/27-4-2017, έγγραφο με αριθμό 318/11394/27-4-2017, με θέμα: "Επί του θέματος της υποχρεωτικής χρήσης της εφαρμογής Ephorus").