Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΤΑΜ ΠΠ), σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όραμα / Αποστολή του ΤΑΜ ΠΠ

Σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ (ΦΕΚ 179 τ. Α/6-9-1999): «Τα Τμήματα έχουν ως αποστολή να καλλιεργούν και να προάγουν την οικεία αντιστοίχως επιστήμη με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και αναζήτηση και να παρέχουν στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη».

Στο ίδιο κείμενο προβλέπεται ειδικότερα ότι: «Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του Αρχιτέκτονα Μηχανικού ιδίως στους τομείς της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, της οικοδομικής τεχνολογίας, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού και της λειτουργικής και αισθητικής διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων και κτιρίων και την κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών ικανών να μελετούν και να ερευνούν τα θέματα που αφορούν στους παραπάνω τομείς».

Όλοι οι παραπάνω στόχοι που περιγράφονται στο ιδρυτικό ΦΕΚ παραμένουν σε ισχύ. Υλοποιούνται δε μέχρι σήμερα με την επιτυχή κατάρτιση των φοιτητών του Τμήματος μέσω της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της στοχευμένης διάρθρωσης και διαρκούς βελτίωσης του Προγράμματος Σπουδών.

Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΑΜ ΠΠ

Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του ΤΑΜ είναι να παρέχει ένα συγκροτημένο πλαίσιο σπουδών για να εκπαιδεύσει επιστήμονες και επαγγελματίες που θα δράσουν στο ευρύτερο πεδίο της Αρχιτεκτονικής. Το ΠΠΣ του ΤΑΜ στοχεύει να εκπαιδεύσει μελλοντικούς αρχιτέκτονες μηχανικούς οι οποίοι θα έχουν το απαραίτητο θεωρητικό και ιστορικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη κριτικής προσέγγισης στα ζητήματα περί την Αρχιτεκτονική. Θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις ως προς τη μεθοδολογία του σχεδιασμού, την αντίληψη των παρελθόντων και σύγχρονων αρχιτεκτονικών αναζητήσεων, και την τεχνική κατάρτιση για να ασκήσουν την Αρχιτεκτονική ως τέχνη και επιστήμη. Θα παρουσιάζουν επί πλέον οξυμένη αντίληψη του σύγχρονου εθνικού και διεθνούς κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου μέσα στο οποίο θα κληθούν να δραστηριοποιηθούν.

Οι σπουδές στο ΤΑΜ προσφέρουν ολοκληρωμένη και συγκροτημένη μόρφωση γύρω από την Αρχιτεκτονική, τόσο για τις μορφές και τις μεθόδους εφαρμογής της όσο και ως προς το θεωρητικό πλαίσιο που τη διαμορφώνει. Οι απόφοιτοι του ΤΑΜ έχουν την ικανότητα παραγωγής καινοτόμου έργου, με κριτική προσέγγιση και ερευνητική διάσταση και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για διεπιστημονική συνεργασία. Κατανοούν τον κοινωνικό ρόλο και την ευθύνη τους για ένα βιώσιμο διαρκώς βελτιούμενο περιβάλλον που βασίζεται στις σύγχρονες πολιτιστικές και οικολογικές αντιλήψεις και αξίες και καλύπτει τις αισθητικές, λειτουργικές και τεχνολογικές απαιτήσεις του καιρού μας.

Οι στρατηγικοί στόχοι του ΤΑΜ, συνδέονται με τους αντίστοιχους του Πανεπιστημίου Πατρών και περιλαμβάνουν:

Παροχή εκπαίδευσης υψηλότατου επιπέδου, εφάμιλλη των πλέον διακεκριμένων Σχολών Αρχιτεκτονικής διεθνώς, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση και τη στενή επικοινωνία και συνεργασία φοιτητών και καθηγητών στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων, τη διαρκή βελτίωση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης και επικαιροποίησης καθώς και την εστίαση στα μαθησιακά αποτελέσματα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το εθνικό πλαίσιο προσόντων ανώτατης εκπαίδευσης.

Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας και τους επιστημονικούς φορείς, μέσω του ευρύτατου προγράμματος πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Βελτίωση της σύνδεσης με τους αποφοίτους του Τμήματος μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΤΑΜ που συγκεντρώνει τα στοιχεία των αποφοίτων του Τμήματος διατηρώντας την επαφή τους με το Τμήμα και προωθώντας τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία.

Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών με εθνικούς και διεθνείς φορείς και ιδρύματα με στόχο την αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της επιστήμης, της κοινωνίας και της οικονομίας.

Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα. Αναζήτηση και επιλογή των ικανότερων υποψηφίων για την εκλογή τους ως νέα μέλη ΔΕΠ ή ως εντεταλμένοι διδάσκοντες με βάση το πρόγραμμα απόκτησης διδακτικής εμπειρίας νέων διδακτόρων ή το ΠΔ 407.

Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος με την ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών, δράσεων δικτύωσης και σύναψης Μνημονίων Συνεργασίας (ΜοUs) με ευρωπαϊκά, αμερικανικά και καναδικά πανεπιστημιακά τμήματα και σχολές αρχιτεκτονικής. Αυτή εκδηλώνεται μέσω της ευρύτατης συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, το πρόγραμμα LLP/ Erasmus πρακτικής άσκησης φοιτητών του ΤΑΜ σε ευρωπαϊκά αρχιτεκτονικά γραφεία, τη συν-διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών δράσεων, όπως εργαστήρια σχεδιασμού, και την πρόσκληση διακεκριμένων ξένων και Ελλήνων ομιλητών για την παρουσίαση του έργου τους. Το ΤΑΜ ΠΠ είναι το μόνο τμήμα Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο που συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 50 καλύτερων Σχολών Αρχιτεκτονικής της «Λίστας Domus» (2016 και 2017).

Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και διαρκή βελτίωση των υποδομών του Τμήματος, όπως η εξαιρετική Βιβλιοθήκη του ΤΑΜ, το Υπολογιστικό Κέντρο και το Εργαστήριο Προπλασμάτων, αλλά και η επέκτασή τους, με βάση το σχέδιο ανάπτυξης των χώρων του ΤΑΜ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα υποστηρίζεται η διεύρυνση της Φοιτητικής Μέριμνας.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών υπόκεινται σε επιθεώρηση κι ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών.