29/07/2012

Σ. Μαμαλούκος, Γ. Ρήγινος, M. Stork (επιμ.), Λάκκα Σουλίου 2. Πρακτικά του Επιστημονικού Συμποσίου «Λάκκα Σουλίου. Νέες ιστορικές και αρχαιολογικές καταγραφές»

(Θεσπρωτικό, 28-29 Ιουλίου 2012). Περιβαλλοντικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Δήμου Θεσπρωτικού, Θεσπρωτικό – Αθήνα, 2013.