25/02/2012

Οργάνωση: Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Πατρών

20-24/02/2012

Διδακτική ομάδα:

Γιάννης Ζαβολέας (συντονιστής) - Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημήτρης Ζησιμόπουλος - Αρχιτέκτων

Βασίλης Παππάς - Πανεπιστήμιο Πατρών

Βασίλης Στρουμπάκος - Πανεπιστήμιο Πατρών

Ιωάννα Συμεωνίδου - TU Graz

Ομάδες Φοιτητών:

ANGRY NURBS

CCRM

PATRAMETRIC ABUSERS

PERSIS

POLYTRIPES

PRINTSCREEN-PTERS

SCRIPTIS

SCRIPTUSE

STRINGNURB

SUR[FACE]RS

UPSANDDOWNS

XXLC

Είναι πλέον κοινή πεποίθηση ότι το ψηφιακό μέσο δεν ορίζει μια νέα κατηγορία έρευνας με "θολά" τα πεδία των εφαρμογών του, παρά συνιστά ένα εργαλείο σχεδιαστικής δράσης, πλήρως ενσωματωμένο στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Ωστόσο, οι "φυσικές" ιδιότητες κάθε μέσου - άρα και του ψηφιακού - επηρεάζουν αποφασιστικά την προσέγγιση του σχεδιασμού. Επομένως, το μέσο, με τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείται συχνά σε κατάχρηση των ιδιοτήτων του, αποτελεί εργαλείο διαμόρφωσης της σκέψης, αναπόσπαστο της δημιουργικής πράξης. Το εργαστήριο ανταποκρίνεται σε αυτήν την πρόκληση. Σκοπός του είναι η δυναμική ενσωμάτωση παρεμετρικών μεθόδων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Παρουσιάζεται η γλώσσα προγραμματισμού MEL, που αναπτύσσεται επάνω στην πλατφόρμα του προγράμματος σχεδίασης Maya. Παρουσιάζονται βασικές έννοιες και αναλύονται τεχνικές παραμετρικού σχεδιασμού με χρήση αλγορίθμων, με έντονα πειραματική διάθεση. Ταυτόχρονα γίνεται συγκριτική αποτίμηση των μεθόδων παραμετρικού σχεδιασμού με τις μεθόδους ψηφιακής μοντελοποίησης.

/////////////////////////////////

** the "AB-USE Computation in Architecture" επίσης έλαβε χώρα:

30th International Conference on Education & research in Computer Aided Architectural Design in Europe 2012 (short: eCAADe 2012)

11 Tuesday 2012

at the Faculty of Architecture of Czech Technical University in Prague, Czech Republic

Διδακτική ομάδα:

Γιάννης Ζαβολέας (συντονιστής) - Πανεπιστήμιο Πατρών

Ιωάννα Συμεωνίδου - TU Graz

/////////////////////////////////

** the "AB-USE Computation in Architecture" επίσης έλαβε χώρα:

4-5 April 2013

1st eCAADe Regional International Workshop - Future Traditions

Faculty of Architecture University of Porto, Portugal

Διδακτική ομάδα:

Γιάννης Ζαβολέας (συντονιστής) - Πανεπιστήμιο Πατρών

Ιωάννα Συμεωνίδου - TU Graz