12/05/2014

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής - Εξέλιξης για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο: «Μεσαιωνική και Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική» (Εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή κ. Σταύρου Μαμαλούκου)»