12/05/2014

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Eπταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης για την μονιμοποιηση μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Ψηφιακά Μέσα" (μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή κ. Γιάννη Ζαβολέα).