28/12/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 9
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2020 - 2021 στο Πανεπιστήμιο
Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 81288 - Ε.Υ.: Δ.
Μαντζαβίνος) (23/12/2020).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών
σύμφωνα με απόφαση της αρ. 744ης / 21.12.2020
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη
δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη
σύναψη 9 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού 2020 - 2021 στο
Πανεπιστήμιο Πατρών», που
συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -Ε.Κ.Τ.) και
Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού 2020 - 2021», με
Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή
Διονύσιο Μαντζαβίνο, Αντιπρύτανη του
Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Χημικών
Μηχανικών).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
http://phdlessons.upatras.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [1]

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την
υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της
ανωτέρω πρόσκλησης θα
πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό,
το οποίο είναι συνημμένο στο τέλος της
Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων:
22/01/2021