30/06/2020

Πάτρα 30 – 6 – 2020
Αριθ. Πρωτ.: 423 / 20810
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Αρ. Συνεδρ. Συνέλευσης 9/2-7-2020
Προς: Τα Μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς διαδικασία λήψης απόφασης (αριθ. 9η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως κάτωθι:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
1. Αιτήσεις-Έγγραφα (Αίτηση καλοκαιρινής άδειας των μελών Ε..Τ..Ε.Π. του Τμήματός μας κ.κ. Κουνιάκη Όλγας και Τσοπανόγλου Γεωργίου. Για ενημέρωσή σας επισυνάπτονται οι αιτήσεις τους).
2. Θέματα Διδακτορικών Σπουδών (Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής για την εξέταση της διδακτορικής διατριβής του κ. Κουρτίνου Χρυσόστομου. Επισυνάπτεται η πρόταση του κ. Παππά εκ μέρους της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής).
Παρακαλούμε να έχουμε την γραπτή άποψή σας για τα παραπάνω θέματα (θετική, αρνητική ή λευκή ψήφος) μέχρι την Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας archisec@upatras.gr. Η εισήγηση του Προέδρου για τα παραπάνω θέματα είναι θετική.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Γεώργιος Α. Πανέτσος *
Καθηγητής
* Το πρωτότυπο υπογεγραμμένο φυλάσσεται στη Γραμματεία του Τμήματος