15/09/2020

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης

ΑΔΑ: 6ΘΖΨ469Β7Θ-ΚΚΧ
Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 654 / 29760
Θέμα: Πράξη Σύνθεσης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών 2020-2022
Είδος Πράξης: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ

παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο