23/05/2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ & ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣ: Το Σώμα των εκλεκτόρων (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές (μόνιμοι και επί θητεία) και υπηρετούντες Λέκτορες των οικείων Τμημάτων
 
ΚΟΙΝ: Γραμματείες Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής (με την παράκληση για άμεση προώθηση της παρούσας σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο εκάστου Τμήματος)
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
 
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114, τ. Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
3. Τις διατάξεις της παρ. 6α, του άρθ. 18 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 140/3.8.2018, τ. Α΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/12.6.2020, τ. Α΄)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 4823/2021(ΦΕΚ 136/02.08.2021 τ. Α΄)
6. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ Β’ 3899/25.10.2019), όπως ισχύουν
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 147084/Ζ1/16.11.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 5364/19.11.2021) «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των ΑΕΙ- Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
8. Το γεγονός ότι η θητεία των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών λήγει στις 31.8.2022
AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών:
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών για θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, από 1.9.2022 έως 31.8. 2024.
 
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 από 9:00 έως 13:00.
Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή επαναλαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.
 
Υποβολή υποψηφιοτήτων – Ασυμβίβαστο
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας το σχετικό υπόδειγμα και αποστέλλονται προς τον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής (dean@engineering.upatras.gr) με κοινοποίηση στη γραμματεία της Σχολής (secretary@engineering.upatras.gr ) έως και τη Δευτέρα 06 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00.
Με όμοια κατά τα ανωτέρω διαδικασία δύναται να υποβληθεί δήλωση παραίτησης υποψηφίου. Οι δηλώσεις παραίτησης παραδίδονται αυθημερόν με φροντίδα της Γραμματείας της Σχολής στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αναρτά άμεσα σχετική Ανακοίνωση στο δίκτυο Announcements.
Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος έχουν οι Καθηγητές πλήρους απασχόλησης πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π του Τμήματος με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.
Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι, με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή ΠΜΣ, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.
 
Σώμα εκλεκτόρων- Εκλογικοί Κατάλογοι
Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος, απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών μονίμων και επί θητεία καθώς και των υπηρετούντων Λεκτόρων του οικείου τμήματος.
Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσα μέλη είναι εγγεγραμμένα στους επικυρωμένους εκλογικούς καταλόγους.
Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και οριστικοποιούνται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Οι Γραμματείες των οικείων τμημάτων έχουν την φροντίδα για την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων, οι οποίοι εγκρίνονται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος. Οι εκλογικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο (με αλφαβητική σειρά) των μελών Δ.Ε.Π, τη βαθμίδα καθώς και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων μορφής xxxx@upatras.gr προκειμένου για τη διευκόλυνση της διαδικασίας. Οι ανωτέρω κατάλογοι αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην Γραμματεία της Κοσμητείας
3
της Σχολής προκειμένου να παραδοθούν έγκαιρα (τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία ψηφοφορίας) στις αντίστοιχες Εφορευτικές Επιτροπές.
Η Γραμματεία εκάστου Τμήματος σε συνεργασία με την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή καλείται να μεριμνήσει για την κράτηση και διαμόρφωση κατάλληλης αίθουσας κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες της εκλογικής διαδικασίας και να ενημερώσει την Κοσμητεία της Σχολής.
 
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή – Ανακήρυξη υποψηφίων
Αρμόδιο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) το οποίο έχει την ευθύνη παρακολούθησης και διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας είναι η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, εκάστου Τμήματος, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας ήτοι μέχρι την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε είναι το ανώτερης βαθμίδας, αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ.
 
Ενέργειες της Κ.Ε.Ε
1. με απόφασή της η Κ.Ε.Ε. ορίζει ένα μέλος της ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας.
2. εξετάζει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και αναρτά στο δίκτυο Announcements ανακοίνωση ανακήρυξης υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της.
3. επιβλέπει στο ηλεκτρονικό σύστημα την εξέλιξη της ψηφοφορίας
4. εξετάζει τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και αποφαίνεται αιτιολογημένα
5. επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εξέλιξη της διαδικασίας
6. τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και συντάσσει τελικό πρακτικό (πρακτικό εκλογής) το οποίο υποβάλλει στη γραμματεία της Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής μαζί με όλο το φάκελο της διαδικασίας.
Η γραμματεία της Κοσμητείας διαβιβάζει το φάκελο εκλογής στην αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης της ΔΔΥ) για την έκδοση Πρυτανικής διαπιστωτικής πράξης εκλογής η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από το ΕΔΥΤΕ, μετά την υποβολή αιτήματος το οποίο αποστέλλεται στο ΕΔΥΤΕ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr) και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr ) προκειμένου για την καταχώριση στο σύστημα «ΖΕΥΣ» των απαραίτητων στοιχείων και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ταυτοποίησης των εκλεκτόρων στο πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), (παρ. 2, άρθρο 3 ν. 5364/2021) για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Κάθε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνει από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» ένα αυστηρώς απόρρητο, ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται για τη διαφύλαξή του από τυχόν διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας είναι απαραίτητα για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής τους μετά την οριστικοποίηση της ψηφοφορίας.
Η Κ.Ε.Ε είναι αρμόδια να επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εκλογική διαδικασία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την υπ’ αριθ. 147084/Ζ1/16.11.2021 κοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ Β’ 5364/19.11.2021 (άρθρο 2, παρ. 2) καθώς και τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών του Ιδρύματος.
 
Το αρμόδιο προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ιδρύματος παρακαλείται εφόσον προκύψει ανάγκη να συνδράμει τις οικείες Εφορευτικές Επιτροπές στο έργο τους παρέχοντας ανάλογη τεχνική υποστήριξη.
Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλέκτορας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους και β) ο/η υποψήφιος/α κατά την εκλογή αυτή, ο/η αντιπρόσωπος ή ο/η αναπληρωτής/ρια του. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Κ.Ε.Ε έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η Εφορευτική επιτροπή στην οποία απευθύνονται. Ειδικές διατάξεις προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ. 7 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (ΦΕΚ Β’ 3899/25.10.2019).
Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και της οικείας Σχολής, ανακοινώνεται στο δίκτυο Announcements και λαμβάνεται κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίησή της.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΟΥΡΗΣ
Κοινοποίηση:
- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτές Πρυτάνεως
- Γενικές Διευθύνσεις
- Διεύθυνση Γραμματειών και Ακαδημαϊκών Δομών
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Προέδρους Τμημάτων Πολυτεχνικής
- Γραμματείες Τμημάτων Πολυτεχνικής