23/04/2019

Πάτρα 10 – 4 – 2019
Αριθ. Πρωτ.: 420 / 10438
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Αρ. Συνεδρ. Συνέλευσης 10/17-4-2019
Προς: Τα Μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ΄ αριθ. 10η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στις 17-4-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος, για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως κάτωθι:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Ανακοινώσεις – Επικύρωση Πρακτικών
2. Αιτήσεις-Έγγραφα
3. Φοιτητικά θέματα
4. Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών
5. Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
6. Θέματα Διδακτορικών Σπουδών
7. Οικονομικά
8. Λοιπά Θέματα (επιτροπές, προσλήψεις συμβασιούχων διδασκόντων κ.α.)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (παρ. 19, άρθρο 84 του Ν. 4485/2017)
1. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: 10137)
2. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: 10139)
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Γεώργιος Α. Πανέτσος *
Καθηγητής