09/06/2013

“ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ T-SHIRT & BAG DESIGN”

Διοργάνωση: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη 265 00 Ρίο Πάτρα

Πληροφορίες: Αγγελική Ευριπιώτη, Υπεύθυνη Εκδηλώσεων και Εκδόσεων του Τμήματος

Τηλέφωνο: 6936069340

Email: archwebsite@upatras.gr

Άρθρο 1ο_Είδος του διαγωνισμού

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Φοιτητικό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με τίτλο “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ T-SHIRT & BAG DESIGN

Άρθρο 2ο_Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η σχεδίαση T- SHIRT και Υφασμάτινης Τσάντας τα οποία θα αναφέρονται στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και την ζωή σε αυτό.

Άρθρο 3ο_Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

α. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές, με ανώτερο αριθμό μελών της ομάδας τους δύο (2). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει ο κάθε συμμετέχων μία (1) φορά – είτε ατομικά είτε ως μέλος ομάδας.

Άρθρο 4ο_Βραβεία

Στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα δοθούν 3 βραβεία.

1ο Βραβείο: Βιβλία αξίας 300 ευρώ και τύπωμα της πρότασης σε T- SHIRT και Υφασμάτινες Τσάντες.

2ο Βραβείο: Βιβλία αξίας 200 ευρώ

3ο Βραβείο: Βιβλία αξίας 150 ευρώ

Άρθρο 5_Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού

Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη.

Μέλη της Κριτικής Επιτροπής:

• Δήμητρα Κατσώτα, Επίκουρη Καθηγήτρια

• Πέτρος Μπαμπασίκας, Λέκτωρ υπό διορισμό

• Αγάπη Πρωίμου, Λέκτωρ υπό διορισμό

• Αγγελική Ευριπιώτη, Υπεύθυνη Εκδόσεων και Εκδηλώσεων του Τμήματος

Άρθρο 6ο_Παραλαβή της Προκήρυξης - Υποβολή ερωτημάτων

Παραλαβή του πλήρους φακέλου της Προκήρυξης μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους, μέσω διαδικτύου, από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της Προκήρυξης.

Άρθρο 7ο_Παραδοτέα στους διαγωνιζόμενους στοιχεία

Οι διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν σε ψηφιακή μορφή από τον ιστότοπο του διαγωνισμού (site) τις πινακίδες παρουσίασης και στοιχεία, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης.

Άρθρο 8ο_Περιεχόμενο των υποβληθέντων προτάσεων

Απαραίτητα ζητούμενα:

• 1 ψηφιακή πινακίδα Α2 σε οριζόντια διάταξη που θα περιέχει την εφαρμογή της πρότασης σε T- SHIRT

• 1 ψηφιακή πινακίδα Α2 σε οριζόντια διάταξη που θα περιέχει την εφαρμογή της πρότασης σε Υφασμάτινη Τσάντα

• 1 τεύχος Α4 που περιέχει συνοδευτικό κείμενο 150 λέξεων περίπου και τις πινακίδες σε σμίκρυνση. Το τέυχος θα έχει ψηφιακή μορφή (pdf)

• Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Άρθρο 9ο_Τρόπος σχεδίασης και παρουσίασης της πρότασης

α. Η πρόταση και το τεύχος θα είναι σε ψηφιακή μορφή (αρχείο τύπου pdf).

β. Όλα τα στοιχεία της πρότασης θα πρέπει να είναι πρωτογενώς παραγόμενα από τους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση υλικού άλλου δημιουργού θα πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωσή του για χρήση του υλικού του.

Άρθρο 10ο_Επισήμανση της συμμετοχής

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα επισημαίνονται με το όνομα των συμμετεχόντων και το έτος φοίτησης – αποφοίτησης από το Τμήμα.

Άρθρο 11ο_Καθορισμός προθεσμίας και τρόπος υποβολής των προτάσεων

α. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων ορίζεται με καταλυτική ημερομηνία τις 25-07- 2013 μέχρι τις 12:00 μ.μ.

β. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση archwebsite@upatras.gr

γ. Αίτηση συμμετοχής:

Στην «αίτηση συμμετοχής», που θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο (site) θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου όπως το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση του αντίστοιχου συμμετέχοντα ή των μελών της αντίστοιχης ομάδας.

Όταν πρόκειται για συμμετοχή πολυμελoύς ομάδας στο Διαγωνισμό, θα αναφέρονται τα

ονόματα όλων των μελών αλλά αρκούν τα στοιχεία ενός μέλους της.

Άρθρο 12ο_Διαδικασία κρίσης των προτάσεων

1. Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού συνέρχεται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των μελετών στον αγωνοθέτη.

2. Η Επιτροπή προχωρεί στην κριτική αξιολόγηση όλων των προτάσεων που πληρούν τους όρους της προκήρυξης και επιλέγει 10 οι οποίες θα προκριθούν στην επόμενη φάση αξιολόγησης (shortlist).

3. Οι 10 προτάσεις οι οποίες επιλέχθηκαν απο την Κριτική Επιτροπή θα δημοσιευτούν στην σελίδα Facebook του Τμήματος και θα τεθούν σε δημόσια ψηφοφορία για 10 ημέρες απο την ημέρα και ώρα δημοσίευσης.

4. Οι 5 προτάσεις οι οποίες θα αποκτήσουν τα περισσότερα likes στο Facebook θα προκριθούν στην τελική φάση.

5. Η Κριτικη επιτροπή προχωρεί στην επιλογή και απονομή των 3 βραβείων.

6. Η Επιτροπή μπορεί να επιλέξει λιγότερες απο 10 προτάσεις, εφόσον κρίνει ότι δεν υπάρχουν προτάσεις, που να ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις της προκήρυξης ή τις ποιοτικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή στην τελική φάση προκρίνεται το 1/2 των προτάσεων που τέθηκαν σε δημόσια ψηφοφορία. Ειδικά, εάν ο αριθμός των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό είναι μικρότερος από τρεις (3), ο διαγωνισμός μπορεί να θεωρηθεί ως ανεπιτυχής.

Άρθρο 14ο_Δημοσίευση προκήρυξης & αποτελέσματος διαγωνισμού

1. Η προκήρυξη του Διαγωνισμού θα δημοσιευθεί σε στον ιστότοπο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχνικών του Πανεπιστημίου Πατρών και στην σελίδα αυτού στο Facebook

2. Ανακοίνωση του αγωνοθέτη με το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού με τα ονόματα των

βραβευθέντων, θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πατρών και στην σελίδα αυτού στο Facebook.

Άρθρο 15ο_Αποδοχή των όρων της προκήρυξης

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή από αυτούς της παρούσας προκήρυξης.