16/05/2024

“ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ AK. ΕΤΩΝ 2022-2023 & 2023-2024

 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Καθ. Γεώργιος Πανέτσος

Email:

panetsos@upatras.gr@upatras.gr

 

 

 

16/05/2024

 

         

 

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024

 

Γνωστοποιείται στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές η έναρξη του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με κωδικό MIS 6004520, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού & Κοινωνική Συνοχή» (ΠΠ 2021-2027). Στο πλαίσιο αυτού 26 φοιτήτριες/ές που βρίσκονται στο 8ο, 10ο και 12ο εξάμηνο σπουδών τους, θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε Ιδιωτικούς ή Δημόσιους Φορείς Απασχόλησης, σε αρχιτεκτονικά γραφεία σε Ελλάδα που ασχολούνται με αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό σχεδιασμό σε μικρή και μεγάλη κλίμακα Πανελληνίως.

Η υποχρεωτική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε δύο 2 συνεχόμενους μήνες

μέσα στο παρακάτω διάστημα:

Ημερομηνία έναρξης περιόδου Πρακτικής Άσκησης:

01/07/2024

Ημερομηνία λήξης περιόδου Πρακτικής Άσκησης:

31/08/2024

 

Προβλέπεται μηνιαία αμοιβή 280€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών).

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές δεν μπορούν να κάνουν ΠΑ σε φορείς με νόμιμους εκπροσώπους με τους οποίους έχουν α’ και β’ βαθμό συγγένειας εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι από: 16/05/2024 έως 27/05/2024 και ώρα 12:00 μεσημέρι (εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται).

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ημερομηνίες, τη διαδικασία αίτησης και το σχετικό έντυπο καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης και επιλογής περιγράφονται παρακάτω.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αποτελείται από τους κάτωθι:

 

 

 

Τακτικά μέλη

1. Γεώργιος Πανέτσος , Καθηγητής, (Πρόεδρος)

2. Δ. Κατσώτα , Καθηγήτρια, (Γραμματέας)

3. Δημήτριος Γιαννίσης , Αναπληρωτής Καθηγητής (Μέλος)

 

με αναπληρωματικά μέλη:

4. Α. Μάνης, Επίκουρος Καθηγητής, (Πρόεδρος)

5. Α. Στράτου, Επίκουρη Καθηγήτρια, (Γραμματέας)

6. Β. Στρουμπάκος, Επίκουρος Καθηγητής, (Μέλος)

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

16/05/2024

Δημοσιοποίηση ανακοίνωσης

27/05/2024 ώρα 12:00 μ.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής

29/05/2024

Δημοσιοποίηση των επιλεχθέντων υποψηφίων φοιτητριών/ών

05/06/2024

Λήξη προθεσμίας υποβολής Ενστάσεων

06/06/2024

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων

01/07/2024

Έναρξη Περιόδου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

31/08/2024

Λήξη Περιόδου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Παρακαλώ, συμπληρώστε την αίτησή σας στο : https://eservice.upatras.gr/ κάνοντας χρήση των διαπιστευτηρίων σας. (up αριθμός μητρώου και κωδικός)

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι φοιτητές πρέπει:

 1. Να έχουν εγγραφεί στο 4ο ή 5ο και το πολύ 6ο έτος (εαρινό εξάμηνο).
 2. Πρέπει να μην έχουν συμμετάσχει άλλη φορά σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης χρηματοδοτούμενο από την ίδια πηγή.
 3. Ο φοιτητής πρέπει να έχει τη φοιτητική ιδιότητα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 4. Να έχουν περαιώσει τον ακόλουθο ελάχιστο αριθμό Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ1):
 • για φοιτητές 6ου έτους: τουλάχιστον 240 δ. μ. ΔΜ1 > 240
 • για φοιτητές 5ου έτους: τουλάχιστον 210 δ. μ. ΔΜ1 > 210
 • για φοιτητές 4ου έτους: τουλάχιστον 180 δ. μ. ΔΜ1 > 180

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Βαθμολογία (Β, ο μέχρι τώρα διαμορφωμένος μέσος όρος)
 2. Αριθμός Διδακτικών Μονάδων που έχουν περαιωθεί (ΔΜ2)
 3. Οι αιτούντες φοιτητές που ανήκουν σε κατηγορία ΑΜΕΑ, πριμοδοτούνται στην συνολική τους βαθμολογία (Σ) με ποσοστό 5%.

Τα κριτήρια σχετίζονται με τον ακόλουθο αλγόριθμο: Σ = 30Β + (ΔΜ2 - ΔΜ1), όπου Β η βαθμολογία, ΔΜ1 ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός διδακτικών μονάδων κατά τα ανωτέρω και ΔΜ2 ο αριθμός Διδακτικών Μονάδων που έχουν περαιωθεί στην πράξη.

Οι φοιτητές επιλέγονται με βάση το υψηλότερο Σ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Μεταξύ ισοβαθμούντων προκρίνονται οι φοιτητές ανωτέρου έτους και μεταξύ ισοβαθμούντων φοιτητών του αυτού έτους οι έχοντες συμπληρώσει περισσότερες διδακτικές μονάδες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας φοιτητών, το κριτήριο επιλογής θα είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας του φοιτητή στην τελευταία εξεταστική περίοδο.
 • Οι φοιτητές δεν μπορούν να υλοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα απασχόλησης όπου με το νόμιμο εκπρόσωπο έχουν α΄ και β΄ βαθμό συγγένειας, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή διδάσκων του Τμήματος. Η εύρεση φορέα υλοποίησης είναι ευθύνη του φοιτητή.
 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής ήδη εργάζεται, οφείλει να επικοινωνήσει με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Παν. Πατρών, γιατί υπάρχει περιορισμός στο σύνολο των ωρών εργασίας/εβδομάδα.

 

Υποβολή Ενστάσεων:

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων (στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παν. Πατρών και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος ( ), λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής, η οποία έχει ορισθεί από το Τμήμα.

Επιτροπή ενστάσεων

 1. Ιωάννης Αίσωπος, Καθηγητής
 2. Παναγιώτης Δραγώνας, Καθηγητής
 3. Σταύρος Μαμαλούκος, Καθηγητής

με αναπληρωματικά μέλη:

 1. Κ. Γρίβας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος
 2. Α. Πρώιμου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Γραμματέας
 3. Λ. Παπαλαμπρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος

 

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων συμμετοχής στην Πράξη, τηρώντας τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί:

 

Γεώργιος Πανέτσος

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών