28/05/2019

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Με την παρούσα 2η προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συμπληρωματική προκήρυξη που εντάσσεται στο έργο «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Για την κάλυψη 1 κενής θέσης στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής μία (1) φοιτητής/τρια, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα δύο (2) συνεχόμενων μηνών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Ιουλίου & Αυγούστου (1/7/2019 μέχρι 31/8/2019) με συμβολική αμοιβή (250,00 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου), σε ιδιωτικούς φορείς.

Η αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές των φοιτητών θα καταβάλλονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Προγράμματος.

Η περίοδος των αιτήσεων των φοιτητών και των φορέων απασχόλησης της δεύτερης προκήρυξης ξεκινάει σήμερα Τρίτη 28 Μαΐου 2019 μέχρι και την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019.

Τα αποτέλεσμα της επιλογής των φοιτητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

28 Μαΐου 2019

Δημοσίευση 2ης ανακοίνωσης προγράμματος για το ακαδ. έτος 2018-2019

11 Ιουνίου 2019

Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής

12 Ιουνίου 2019

Ανάρτηση Επιλεγέντων

17 Ιουνίου 2019

Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αναζητήστε το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» (δίνεται στην Γραμματεία του Τμήματος ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος). Η εύρεση φορέα είναι αποκλειστικά ευθύνη του αιτούντος. Η αίτηση κατατίθεται σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Μετά την λήξη της προθεσμίας οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Ως φορείς Πρακτικής Άσκησης γίνονται δεκτοί αποκλειστικά ιδιωτικοί φορείς, και ειδικότερα αρχιτεκτονικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρίες (όχι ατομικά κατασκευαστικά γραφεία), Ν.Π.Ι.Δ. επιστημονικές εταιρίες ιδιωτικού δικαίου, κλπ. Φορείς Πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι και στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Δεν γίνονται δεκτά γραφεία μηχανικών άλλων ειδικοτήτων πλην αρχιτεκτόνων, ατομικά κατασκευαστικά γραφεία, γραφεία μελών Δ.Ε.Π. και γραφεία διδασκόντων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π.Π.

Δεν γίνονται επίσης δεκτοί φορείς του δημοσίου.

Τυχόν Ενστάσεις, μπορούν να κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τις ενστάσεις και θα οριστικοποιήσει τον τελικό κατάλογο επιλογής. Θα ακολουθήσει πλήρης ενημέρωση των επιλεχθέντων για τις υποχρεώσεις τους.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι φοιτητές πρέπει να τηρούν τις εξής προϋποθέσεις συμμετοχής:

Να έχουν εγγραφεί στο τρέχον (8ο ή 10ο) εξάμηνο σπουδών.

Να μην έχουν συμμετάσχει προγενέστερα σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης χρηματοδοτούμενο από την ίδια πηγή.

Να έχουν περαιώσει τον ακόλουθο ελάχιστο αριθμό Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ1):

για φοιτητές 7ου έτους και άνω: τουλάχιστον 256 δ.μ. (οφειλή μόνο της διπλωματικής εργασίας) ΔΜ1 > 256

για φοιτητές 6ου έτους: τουλάχιστον 240 δ.μ. ΔΜ1 > 240

για φοιτητές 5ου έτους: τουλάχιστον 210 δ.μ. ΔΜ1 > 210

για φοιτητές 4ου έτους: τουλάχιστον 180 δ.μ. ΔΜ1 > 180

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Βαθμολογία (Β)

Αριθμός Διδακτικών Μονάδων που έχουν περαιωθεί (ΔΜ2)

Τα κριτήρια σχετίζονται με τον ακόλουθο αλγόριθμο:

Σ = 30Β + (ΔΜ2 - ΔΜ1)

Οι φοιτητές επιλέγονται με βάση το υψηλότερο Σ.

Μεταξύ ισοβαθμούντων προκρίνονται οι φοιτητές ανωτέρου έτους και μεταξύ ισοβαθμούντων φοιτητών του αυτού έτους οι έχοντες συμπληρώσει περισσότερες διδακτικές μονάδες