04/02/2021

Αξιότιμα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

σας ενημερώνουμε ότι το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) δημοσίευσε σχετικό αρχείο Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις στο πλαίσιο της "3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών."

Μπορείτε να δείτε το σχετικό αρχείο, καθώς και όλο το πληροφοριακό υλικό για την εν λόγω πρόσκληση στον ιστότοπο του Τμήματος Έρευνας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στο πεδίο FAQs.

 

Μ.Ο.Δ.Υ. - Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Κτήριο Α', Αίθριο 1ου ορόφου, Γραφείο Α.109

Τηλέφωνο: 2610 99 7890/7891/7892 & 7893

Ηλεκτρ. ταχυδρ.:
researchsup@upatras.gr

Ιστοσελίδα: https://researchsupport.upatras.gr/