23/09/2022
ΑΙΓΥΠΤΟΣ- Υποτροφίες για εκμάθηση αραβικής γλώσσας και για ισλαμικές
σπουδές»
Δια του παρόντος ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου και
το ίδρυμα Al-Azhar Al-Sharif παρέχει τέσσερις (4) υποτροφίες σε ‘Έλληνες πολίτες για
εκμάθηση της αραβικής γλώσσας και δύο (2) υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες,
μουσουλμάνους στο θρήσκευμα για ισλαμικές σπουδές. .
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2022.
Περαιτέρω πληροφορίες και αιτήσεις στα επισυναπτόμενα έγγραφα.