08/07/2015

Σε συνέχεια της προκήρυξης που ανακοινώθηκε στις 12/06/2015 (http://www.upatras.gr/el/node/5292) για τη δράση του προγράμματος Erasmus+ για «Πρακτική Άσκηση» στο εξωτερικό το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016., σας ενημερώνουμε ότι στη διαδικτυακή διεύθυνση https://erasmus.upatras.gr είναι διαθέσιμη η βάση δεδομένων για την on line υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή, τα δικαιολογητικά θα πρέπει, επίσης, να κατατεθούν ή να αποσταλούν συστημένα ταχυδρομικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων σε έντυπη μορφή (ταχυδρ. διεύθυνση: κ. Πολυξένη Χριστιά, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 26504, Ρίο Πάτρας). Η επί τόπου κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή ώρες: 12:00 - 14:00. Εξαίρεση για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (Παρασκευή 11/09/2015), όπου τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά από τις 10:00 – 14:00.

Λήξη υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015.

Πληροφορίες: 2610 969036, llp.placements@upatras.gr