17/09/2018

Οι προσεχείς παρουσιάσεις των Ερευνητικών και Διπλωματικών Εργασιών

θα γίνουν στις 24-26 Οκτωβρίου 2018

Παρακαλούνται οι φοιτητές να καταθέσουν

τις Δηλώσεις Παρουσίασης Ερευνητικής/Διπλωματικής Εργασίας,

υπογεγραμμένες από τον Επιβλέποντα,

στη Γραμματεία του Τμήματος

είτε εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά

(email: phondasx@upatras.gr)

μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2018.