17/10/2023

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών και Διπλωματικών Εργασιών της περιόδου Σεπτεμβρίου 2023, θα γίνουν την εβδομάδα 30 Οκτωβρίου 2023 έως 3 Νοεμβρίου, ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά στο email: phondasx@upatras.gr

  1. την αίτηση/Δήλωση Παρουσίασης Ερευνητικής/Διπλωματικής*, υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα
  2. την υπεύθυνη δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων*, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αιτούντα

μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2023.

Η ΥΔ πρέπει να συμπληρωθεί στην πλατφόρμα egov στο http://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses.

Στα επισυναπτόμενα μπορείτε να δείτε το κείμενο που πρέπει να εισάγετε στην πλατφορμα, προσθέτοντας στοπιχεία όπως τίτλό, επιβέποντα και είδος ΔΕ/ΕΕ.

Αν η υπεύθυνη δήλωση συμπληρωθεί σε απλό έντυπο, τότε θα πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής απο κάποια αρμόδια αρχή.

Επισημαίνεται δε, ότι ως τμήμα της παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) κάθε φοιτητής/τρια ή ομάδα φοιτητών θα πρέπει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει πινακίδα διαστάσεων Α1 κατακόρυφης/portrait διάταξης που θα παρουσιάζει με εύληπτο τρόπο επιλεγέντα στοιχεία της ΔΕ.Θα πρέπει συνοπτικά και στοχευμένα να μεταφέρει την αρχιτεκτονική ιδέα της πρότασης και να παρουσιάζει τα κυριότερα σχέδια και τρισδιάστατες απεικονίσεις. Θα περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας και τα ονόματα του/της φοιτητή/τριας ή της ομάδας φοιτητών καθώς και του/της Επιβλέποντα/ουσας Καθηγητή/τριας.

Η εκτυπωμένη πινακίδα θα αναρτάται με ευθύνη του/της φοιτητή/τριας ή της ομάδας φοιτητών πριν την έναρξη των παρουσιάσεων στον προσδιορισμένο εκθεσιακό χώρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Σχεδιαστήριο 5. Η εκτύπωση και η ανάρτηση της πινακίδας αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώρηση του βαθμού της ΔΕ.

Αναλυτικό πρόγραμμα παρουσιάσεων θα αναρτηθεί μετά την συγκέντρωση όλων των αιτήσεων.

*δείτε τα επισυναπτόμενα