07/11/2022

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες μετεγγραφής / μετακίνησης φοιτητές/τριες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου, ότι από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, θα είναι διαθέσιμη για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης εγγραφής των επιτυχόντων οι επιτυχόντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr

Για να εισέλθουν στη πλατφόρμα οι επιτυχόντες θα πρέπει να καταχωρήσουν στο πεδίο πατρώνυμο τον λεκτικό κωδικό ΤΕΣΤ (ελλ. Χαρακτήρες Κεφαλαία) καθώς και τον Αριθμό Μητρώου του Υπουργείου που τους έχει δοθεί.

Υπενθυμίζεται ότι επιπλέον των κατατιθέμενων δικαιολογητικών, στην πλατφόρμα http://eggrafes.upatras.gr πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται και να αναρτήσουν αποκλειστικά σε μορφή pdf, τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:

  1. Ευκρινή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο).
  3. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση amka.gr/AMKAGR )
  4. Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου

Κρίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμπλήρωση του αριθμού ΑΜΚΑ και του 8ψήφιου κωδικού εξετάσεων υποψηφίου που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

 

Αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή, στη συνέχεια καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής φοιτητές/τριες να αποστείλουν με email στην υπάλληλο της Γραμματείας του Τμήματος, κ. Χ. Φιλιπποπούλου (xfilippopoulou@upatras.gr)

Tην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής καθώς και όλα τα αναφερόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά.

Επιπλέον παρακαλούμε να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης, φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας, καθώς και έντυπο με το ΑΜΚΑ τους εάν δεν τα έχουν ανεβάσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου.

Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται μπορεί να πραγματοποιηθεί ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής.

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου και τη διαγραφή των επιτυχόντων από το Τμήμα προέλευσης, η Γραμματεία οριστικοποιεί την αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή και προβαίνει στη δημιουργία χρήστη και διαπιστευτηρίων.

H αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής και των κωδικών πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας τηλεματικής του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Πιο συγκεκριμένα, μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής από την Γραμματεία του Τμήματος:

  1. Τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) των μετεγγραφέντων φοιτητών και οι σχετικές οδηγίες από το Τμήμα Δικτύων θα αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας http://eggrafes.upatras.gr.Η αποστολή των "UPnet ID" στους πρωτοετείς φοιτητές θα είναι αυτόματη μετά τους ανωτέρω σχετικούς ελέγχους.
  2. Τα πιστοποιητικά εγγραφής θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποδοθεί στον φοιτητή από το Ίδρυμα (UPnet ID).