02/10/2019

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019* οι εγγραφέντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου, πρωτοετείς φοιτητές, θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμένου να συμπληρώσουν τα λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και να τα αναρτήσουν σε μορφή pdf, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Πιστοποιητικό γέννησης

Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR)

Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου, η Γραμματεία του Τμήματος θα οριστικοποιήσει την αίτηση και θα εγκρίνει την εγγραφή των φοιτητών και στη συνέχεια θα εκδοθούν τα πιστοποιητικά εγγραφής και οι κωδικοί πρόσβασης για τις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν εντός 3-5 ημερών στην Γραμματεία του Τμήματος και με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, να παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής τους.

Για εξαιρετικούς λόγους και μόνο σε περιπτώσεις που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος, ο φοιτητής πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας θεωρημένη (για τη γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση στη Γραμματεία μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητάς του, προκειμένου να του χορηγηθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης, ώστε στη συνέχεια να λάβει μέρος στη διαδικασία των μετεγγραφών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Από τη Γραμματεία

 

* Η σχετική Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο site του Ιδρύματος και επιπλέον θα αποσταλεί από το Ψηφιακό Άλμα με μαζικό μήνυμα στους εγγεγραμμένους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου