27/05/2020

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει έως 5 θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.), για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα) μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (αναφέρονται στην συνημμένη προκήρυξη) στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση archisec@upatras.gr.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την κα Ουρανία Μπουσίου, τηλ: 2610 969354 e-mail: bousiou@upatras.gr ή στο archisec@upatras.gr

Πτυχία/Διπλώματα της αλλοδαπής:

Για τους/τις πτυχιούχους/διπλωματούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που δεν διαθέτουν την πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, απαιτείται αντίγραφο της αίτησης που έχουν καταθέσει στην υπηρεσία (με αριθμό πρωτοκόλλου) και μια υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρουν ότι θα προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης μόλις αυτή εκδοθεί.

Ταχυδρομική αποστολή φακέλων:

Δεκτοί γίνονται οι φάκελοι με την αίτηση και τα δικαιολογητικά οι οποίοι αποστέλλονται ταχυδρομικά και έχουν σφραγίδα αποστολής από το ταχυδρομείο έως και την τελευταία μέρα [25/09/2020]. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι αφού αποστείλουν το φάκελο υποψηφιότητας τους εντός της καθορισμένης ημερομηνίας, να ενημερώσουν τη Γραμματεία αμέσως μετά την αποστολή, με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση archisec@upatras.gr.

Διεύθυνση αποστολής:

Πανεπιστήμιο Πατρών

Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη

26504 Ρίον - Πάτρα