01/03/2023

Το πρώτο μάθημα μόνο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 3/3/2023 @ 11:00πμ σε μια από τις μικρές αίθουσες του Σ5. Τα υπόλοιπα μαθήματα θα διεξαχθούν σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα

 

The first lesson only will be held on Friday 3/3/2023 @ 11:00am in one of the small rooms of Σ5. The rest of the lessons will be held according to the timetable