03/03/2020

Σχηματισμοί στο Τοπίο 2
Τοπίο και χαρτογραφικές αποδόσεις
Το μάθημα αφορά στη συστηματική μελέτη των τρόπων με
τους οποίους οι άνθρωποι χειρίστηκαν το τοπίο (φυσικό η
αστικό) και παράλληλα το πως αυτό σχηματοποίησε την
πολιτισμική τους δομή. Η πολιτισμική κληρονομιά, την οποία
οφείλουμε να διαφυλάξουμε, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις
σχέσεις και καταστάσεις που οι ανθρώπινες κοινότητες
συγκροτούν στο πλαίσιο της ιστορίας και της παράδοσής
τους. Ο σχηματισμός, μορφολογική μέθοδος, η και
χαρτογραφική απόδοση, αφορά στην αναγνώριση και
περιγραφή όλων των φυσικών και πολιτιστικών τοπίων, και
στη συνέχεια στην αναζήτηση προτύπων καταστάσεων στο
τοπίο για τον καθορισμό της σχέσης μεταξύ του πολιτισμού
και του τοπίου. Αφορά επίσης στην αναζήτηση της
κατάλληλης αρχιτεκτονικής γραφής που επαναπροσδιορίζει
τα όρια της αρχιτεκτονικής πράξης σε σχέση με την
ενσωμάτωσή της στο τοπίο.
spanomaridis@upatras.gr

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.