25/11/2020

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ'
αριθ. 160442/Ζ1/23.11.2020 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 5200/24.11.2020, τ. Β΄) που αφορά στην
διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.