19/01/2015

ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Κο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ) Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ MAIL: phondasx@upatras.gr . ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΦΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015.