29/05/2017

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών και Διπλωματικών Εργασιών της περιόδου Ιουνίου 2017, θα γίνουν την Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017.

Να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά (email: phondasx@upatras.gr)  οι Δηλώσεις Παρουσίασης Ερευνητικής/Διπλωματικής, υπογεγραμμένες από τον Επιβλέποντα, μέχρι τις 20 Ιουνίου 2017.