31/03/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

------

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Νέα Ιωνία, 29-3-2022

  • Αρ.Πρωτ.: 24598

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μια (1) υποτροφία με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» ως ακολούθως:

 

 

 

 

 

Επίπεδο

Θέσεις

Έναρξη σπουδών/έρευνας

Διάρκεια υποτροφίας

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Μία (1)

01.09.2022 έως 30.11.2022

24 διαδοχικοί μήνες

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ιατρικής με βαθμό πτυχίου «Άριστα» οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές προϋποθέσεις της προκήρυξης. Κριτήρια επιλεξιμότητας αποτελούν τόσο ο βαθμός βασικού πτυχίου όσο και η οικονομική αδυναμία του υποψηφίου.

 

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 18/05/2022.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ https://www.iky.gr/el/iky-items/item/3859

Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ