19/03/2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Βασίλης Παππάς, Καθηγητής
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 996655, E-mail: vpappas@upatras.gr
E802 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ II, μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση και αφομοίωση βασικών θεωρητικών και τεχνικών αρχών της Χαρτογραφίας και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών που αφορούν στην ανάλυση του χώρου και στην απόκτηση ικανοποιητικής δεξιότητας στη χρήση επιλεγμένου λογισμικού ΓΣΠ.
Το μάθημα έρχεται ως συνέχεια του αντίστοιχου, του χειμερινού εξαμήνου, και εστιάζει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων θεμάτων των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της Χωρικής ανάλυσης. Για την παρακολούθησή του απαιτούνται γνώσεις και δεξιότητες χαρτογραφικής σύνθεσης και στη χρήση λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Συνεπώς, και όπως είναι προφανές, οι φοιτητές που θα το επιλέξουν πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το αντίστοιχο του χειμερινού εξαμήνου.
Λόγω του γεγονότος ότι το μάθημα θα εκπονείται διαδικτυακά (τουλάχιστον τις πρώτες εβδομάδες) παρακαλώ να σεβαστείτε την προηγούμενη προϋπόθεση γιατί θα έχετε σοβαρά προβλήματα στην παρακολούθησή του.
Σε κάθε εξάμηνο επιλέγεται και διαφορετικό θέμα εξειδίκευσης / εστίασης. Ενδεικτικά τα εξειδικευμένα θέματα με τα οποία ασχολείται το μάθημα αφορούν: χαρτογραφική άλγεβρα, γεωκωδικοποίηση, ζωνοποίηση, ανάλυση “γειτνίασης”, χωρική στατιστική, 3D χωρικά μοντέλα, κλπ.
Ο τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος δίνει ιδιαίτερο βάρος στην εκπόνηση εξαμηνιαίας υποχρεωτικής εργασίας, η πορεία της οποίας καθορίζει εν πολλοίς και το βάθος της θεωρητικής προσέγγισης. Η τελική βαθμολογία της επίδοσης στο μάθημα στηρίζεται αποκλειστικά στην εκπόνηση της εργασίας, η οποία απαιτεί και συστηματικές συναντήσεις για διορθώσεις, κατευθύνσεις, παρουσίαση, κλπ.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να επιλέξουν / παρακολουθήσουν το μάθημα εκτός από την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική γραμματεία πρέπει να κάνουν και εγγραφή στον διαδικτυακό τόπο (eclass) του μαθήματος.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
o Παππάς Β., Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Σχεδιασμός του χώρου, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 2011
o Robinson A., Morrison J., Muehrcke P., Kimerling A., Guptil S., Στοιχεία Χαρτογραφίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2002
o Κουτσόπουλος Κ., Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση του Χώρου, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2002
o Stillwell J., Clarke G., Applied GIS and Spatial Analysis, John Wiley & Sons, New York, 2004
o Zeiler M., Modelling our World, The ESRI Guide to Geodatabase design, ESRI Press, USA, 1999
o Mitchell A., The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 1: Geographic Patterns & Relationships, ESRI Press, Redlands, USA 1999
o http://www.spatialanalysisonline.com/HTML/index.html
Ο διδάσκων
Βασίλης Παππάς

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.