19/03/2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Βασίλης Παππάς, Καθηγητής
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 996655, E-mail: vpappas@upatras.gr
Ε804 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση στις τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμού του χώρου που απαιτεί ο χωροταξικός σχεδιασμός και η περιφερειακή ανάπτυξη. Ο χαρακτήρας του μαθήματος είναι προσανατολισμένος σε εφαρμοσμένο επίπεδο και η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει την εκπόνηση εξαμηνιαίας υποχρεωτικής εργασίας η οποία δίνει έμφαση στις τεχνικές ανάλυσης και αναπαράστασης χωρι-κών δεδομένων και σχέσεων και στη διατύπωση προτάσεων.
Κάθε εξάμηνο επιλέγεται και από ένα διαφορετικό θέμα εξειδίκευσης / εστίασης. Εν-δεικτικά αναφέρονται παλαιότερα θέματα εμβάθυνσης όπως: δίκτυα μεταφορών και πόλεις, το σύστημα των οικισμών, η αστική διάχυση, κ.α. Αντίστοιχη εξειδίκευση θα υπάρξει και κατά το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2019 – 2020.
Η εκπαιδευτική διαδικασία διεξαγωγής του μαθήματος περιλαμβάνει σειρά από καθ’ έδρας διαλέξεων (θεωρία), εκπόνηση υποχρεωτικής εξαμηνιαίας εργασίας με υπο-χρεωτική διαδικασία ενδιάμεσων παραδόσεων και ολοκληρώνεται με την τελική υ-ποστήριξη της εργασίας.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών το μάθημα θα διεξαχθεί διαδικτυακά (τουλάχιστον τις πρώτες εβδομάδες) και για το λόγο αυτό θα δοθεί έμφαση στην μελέτη επιλεγ-μένης βιβλιογραφίας και στην εκπόνηση ατομικής σπονδυλωτής εργασίας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικά θεωρητικά θέματα:
Α1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί και διασαφηνίσεις
Α2. Χωρική ανάλυση και Σχεδιασμός
Α3. Τεχνικές εφαρμοσμένης χωρικής ανάλυσης
Α4. Μέθοδοι ανάλυσης χωρικών κατανομών
Α5. Η επέμβαση στο χώρο
Α6. Χωροταξικός Σχεδιασμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Α7. Χωρικοί δείκτες και πρότυπα
Α8. Ανάπτυξη υποδειγμάτων περιφερειακής διαφοροποίησης
Ειδικά θέματα:
Β1. Το αστικό φαινόμενο και η αστική διάχυση
Β2. Ιστορική εξέλιξη του Ελληνικού χώρου
Β3. Το σύστημα των Οικισμών
Β4. Συστήματα μεταφορών και πόλη
Β5. Μεταφορικά μέσα σταθερής τροχιάς
Β6. Σταθμοί μεταφορών
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η τελική βαθμολογία της επίδοσης στο μάθημα στηρίζεται αποκλειστικά στην εκπό-νηση και υποστήριξη της υποχρεωτικής εξαμηνιαίας εργασίας. Σημαντική παράμε-τρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η συνεπής και συστηματική συμμετοχή και παρακολούθηση των εργασιών του μαθήματος, η συμμετοχή στις διαδικασίες κα-θοδήγησης και διόρθωσης των εργασιών, οι ενδιάμεσες παραδόσεις και η τελική υποστήριξη της εργασίας. Αναλυτικές οδηγίες δίνονται στις αρχικές συναντήσεις του μαθήματος.
Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να επιλέξουν / παρακολουθήσουν το μάθημα ε-κτός από την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική γραμματεία πρέπει να κάνουν και εγ-γραφή στον διαδικτυακό τόπο (eclass) του μαθήματος. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αγγελίδης Μ., Χωροταξικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη, εκδόσεις Συμμετρία, Αθή-να 2000, ISBN 978-960-266-113-0, Κωδικός «Εύδοξου» 45233
Ανδρικοπούλου Ε., Καυκαλάς Γρ., Ο νέος ευρωπαϊκός χώρος. Η διεύρυνση και η γεω-γραφία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης, εκδόσεις Θεμέλιο
Βλαστός, Θ., Μηλάκης, Δ., “Πολεοδομία vs Μεταφορές: από την Απόκλιση στη Σύγκλι-ση”, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σ.Α.Τ.Μ., Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού, Αθήνα, 2006
Γοσποδίνη Ά. (επιμ.), Διάλογοι για το σχεδιασμό του χώρου και την ανάπτυξη, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2008, ISBN 978-960-218-592-6, Κωδικός «Εύδοξου» 11495
Γιαουτζή Μ., Στρατηγέα Α., Χωροταξικός Σχεδιασμός, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2011, ISBN 978-960-218-722-7. Κωδικός «Εύδοξου» 43103
Κοτζαμάνης Β., Παππάς Β.(επιμ.), Χώρος και Πληθυσμός. Αναλυτικές προσεγγίσεις, Πα-νεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2005
Κουρλιούρος Η., Διαδρομές στις Θεωρίες του Χώρου, Οικονομικές Γεωγραφίες της Πα-ραγωγής και της Ανάπτυξης, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001
Λαγός Δ., Θεωρητικές προσεγγίσεις στον τουρισμό, εκδόσεις Κριτική. Αθήνα, 2013
Παπαγιαννάκης Λ., Οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι (1882-1910), Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1990
Πολυδωρίδης Ν., Χωροταξία – Περιφερειακή Ανάπτυξη, Σημειώσεις, εκδόσεις Πανεπιστη-μίου Πατρών, Πάτρα 1990
Πετράκος Γ., Ψυχάρης Γ., Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2004
«CODE PATRAS, Σιδηρόδρομος και Πόλη. Η μέθοδος Test Planning για την Πάτρα», Έκδο-ση ΕΤΗ, 2015.
Επίσης περιλαμβάνονται ψηφιακές σημειώσεις του διδάσκοντος καθώς και πρό-σθετο εξειδικευμένο - εκπαιδευτικό υλικό, που αναρτώνται ψηφιακά στον διαδικτυα-κό τόπο (eclass) του μαθήματος.
Ο διδάσκων
Βασίλης Παππάς

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.