22/09/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

http://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/upatras_logo.jpg

 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τηλ.: 2610 969913,997553, 962891 Telefax: 2610 969371

E-mail archisec@upatras.gr

 

 

Πάτρα, 22 Σεπτεμβρίου 2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017 στο Τμήμα μας, ότι μπορούν από 25 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2017 να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος eggrafes.upatras.gr προκειμένου να συμπληρώσουν λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και να αναρτήσουν σε μορφή pdf

  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό Γέννησης
  3. Μία Φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  4. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ

(Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας στο site του Πανεπιστημίου Πατρών και επιπλέον θα αποσταλεί από το Ψηφιακό Άλμα με μαζικό μήνυμα στους εν λόγω φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων τους στο eggrafes.upatras.gr οι φοιτητές του Τμήματός μας καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία (μετά από δύο-τρεις ημέρες) και με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, να παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής τους στο Τμήμα.

Για εξαιρετικούς λόγους, που καθιστούν αδύνατη την αυτοπρόσωπη παρουσία (και μόνο για περιπτώσεις υποβολής αίτησης μετεγγραφής), ο φοιτητής πρέπει να αποστείλει αίτηση στη Γραμματεία με θεώρηση ως προς τη γνησιότητα της υπογραφής του από τα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή και αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητάς του, για την κατά προτεραιότητα χορήγηση κωδικών πρόσβασης και πιστοποιητικών εγγραφής, λόγω συμμετοχής στη διαδικασία των μετεγγραφών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

 

Από τη Γραμματεία