07/10/2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ακαδημαϊκό έτος 2019-20 , Χειμερινό Εξάμηνο
Μάθημα: ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Διδάσκοντας: Πέτρος Κουφόπουλος
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
Το εργαστήριο Οικοδομικού Σχεδιασμού έχει ως στόχο την εμβάθυνση των φοιτητών στη σχέση του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και της Οικοδομικής Τεχνολογίας. Η μετάβαση από την αρχική ιδέα (concept) μέχρι τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής είναι πάντα μια σύνθετη και δύσκολη διαδικασία, ιδιαίτερα όταν γίνεται προσπάθεια να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της αρχικής αρχιτεκτονικής πρότασης. Έτσι με βάση τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από τα τέσσερα εξάμηνα διδασκαλίας της Οικοδομικής Τεχνολογίας οι φοιτητές καλούνται να ε-τοιμάσουν τα σχέδια εφαρμογής ενός θέματος σχεδιασμού που έχουν ολοκληρώσει το προη-γούμενο ακαδημαϊκό έτος. Σχεδιάζεται ο φορέας του κτηρίου και γίνεται σε βάθος επεξεργα-σία τμήματός του μέχρι την παραγωγή οικοδομικών λεπτομερειών και των όψεων.
Το μάθημα υποστηρίζεται από σειρά εισαγωγικών διαλέξεων και την παρουσίαση από τον δι-δάσκοντα παραδειγμάτων πραγματοποιημένων έργων. Οι φοιτητές καλούνται με βάση τη βι-βλιογραφική έρευνα και την έρευνα αγοράς να επιλέξουν τα κατάλληλα κατασκευαστικά συ-στήματα και υλικά που θα ενσωματώσουν στο θέμα τους. Οι παρουσιάσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνουν τη δυνατότητα στην ομάδα να συνειδητοποιήσει πως οι αρ-χικές προτάσεις στο στάδιο της προμελέτης, σταδιακά μετασχηματίζονται κατά την επεξεργα-σία τους μέχρι τη μελέτη εφαρμογής. Στο μάθημα θα παρουσιαστεί η συνδρομή σε κτηριακά έργα του ρόλου των άλλων ειδικοτήτων μηχανικών όπως οι: πολιτικός μηχανικός, ηλεκτρολό-γος και μηχανολόγος μηχανικός, προμετρητής, ενεργειακός επιθεωρητής, κά. Αναλυτικό-τερα στοιχεία για την οργάνωση και το περιεχόμενο του μαθήματος θα δοθούν από τον διδά-σκοντα στην πρώτη συνάντηση.
Στο Ειδικό Εργαστήριο Οικοδομικού Σχεδιασμού θα γίνουν δεκτοί φοιτητές του 4ου έτους σπουδών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλους τους Αρχιτεκτονικούς Σχεδιασμούς των προηγούμενων ετών και όλα τα μαθήματα της Οικοδομικής Τεχνολογίας. Το Εργαστήριο θα γίνεται κάθε Πέμπτη απόγευμα, 17.00 – 20.00 μμ. και θα έχει όριο συμμετοχής περί τους 15-20 φοιτητές (ή 10 διμελείς ομάδες) με πραγματικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο και α-ποφασισμένων να τηρήσουν ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.