11/09/2023
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
05/09/2023
 
Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.
 
Η εγγραφή των εισαγομένων θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως συνοδευόμενης από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αριθ. πρωτ. Φ.151/20049/2007/Β6/2007 Υ.Α. (272 Β’).
 
Η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη γραμματεία της οικείας του Τμήματος, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδίου του επιτυχόντα ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, είτε με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής».
 
Παρακαλούνται, οι νεοεισερχόμενοι που θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, με αυτοπρόσωπη παρουσία, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΦΕΚ, στην Γραμματεία του Τμήματος , να προσέρχονται από τις 9:00 πμ έως  τις 14:00 μμ.
 
 
Από τη Γραμματεία