09/12/2020
ΕΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ - DoCoHiBS Lab
ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΤΉΡΙΟ Κ4 – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ – ΧΑΝΙΑ Εmail docohibs@isc.tuc.gr
Χανιά, 8 Δεκεμβρίου 2020
Αρ.εγγράφου 2
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ
ΣΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Π.ὑ.Κ.
Το ΕΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ αρ. 2255/ 10.06.20019) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και η «Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ» από κοινού ίδρυσαν το Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης, που σκοπό έχει την καταγραφή των αξιών, την ποιότητας και της δυναμικής της κρητικής ενδοχώρας σε αναζήτηση νέων προοπτικών παραγωγής και επανακατοίκησης. (ιστοσελίδα: www.ruralcrete.gr )
Ο Διευθυντής του Ε.Τ.Α.Ι.Κ.Σ. καθηγητής Νίκος Σκουτέλης ως επιστημονικά υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου, με την παρούσα αναζητά ενδιαφερόμενους / ενδιαφερόμενες για σταθερή συνεργασία στο Π.ὑ.Κ. Τόπος εργασίας θα είναι το Ηράκλειο, σε άμεση επαφή με την «Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ» και οι μετακινήσεις σε όλο το νησί αναγκαίες. Οι αρμοδιότητες θα αφορούν από την καταγραφή του τοπίου, των οικισμών, της απασχόλησης, έως την χαρτογράφηση της σύγχρονης δυναμικής, την διερεύνηση των αναγκών και των προοπτικών εξέλιξης του χώρου, με στόχο τη σύνταξη προτάσεων σχετικών με:
 Τη δομή και το εύρος δράσεων του Παρατηρητηρίου.
 Την οργάνωση του έργου «Χαρακτηρισμός και χαρτογράφηση των ενοτήτων τοπίου στην Κρήτη» σε επίπεδο μεθόδου και ως δομή μιας βάσης δεδομένων.
 Τη σύνταξη επιμέρους ειδικών προτάσεων ως θεματικές εξειδικεύσεις για την κρητική ύπαιθρο.
 Τη γραμματειακή υποστήριξη των παραπάνω δράσεων σε συνεργασία με την υφιστάμενη δομή της εταιρείας Πλοηγός.
Απαραίτητα προσόντα: Οι ενδιαφερόμενοι/ ες θα πρέπει να διαθέτουν:
1. Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Τμήματος Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Τμήματος Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ή Γεωλόγου, ή Δασολόγου, ή μηχανικού Περιβάλλοντος.
2. Μεταπτυχιακές Σπουδές ή/και εργασιακή εμπειρία σε θέματα αρχιτεκτονικής του τοπίου, ή πολεοδομικού ή χωροταξικού σχεδιασμού, ή διαχείρισης περιβάλλοντος.
3. Δίπλωμα επιπέδου Proficiency στην Αγγλική γλώσσα και αποδεδειγμένη ευχέρεια στη χρήση της.
Επιθυμητά επιπλέον προσόντα:
1. Αποδεδειγμένη Γνώση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
2. Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφούς αντικειμένου.
3. Τίτλος διδάκτορος σε παρεμφερές αντικείμενο
4. Αποδεδειγμένη Γνώση και άλλων ξένων γλωσσών πέραν της Αγγλικής.
5. Αποδεδειγμένη Γνώση προγραμμάτων Η/Υ
6. Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.
Απαραίτητες δεξιότητες: Ομαδικό πνεύμα για συνεργασία, συνέπεια, ευελιξία στη σκέψη για επίλυση τρεχόντων προβλημάτων.
Χρονικό διάστημα απασχόλησης: Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2021 με δυνατότητα ανανέωσης.
Μορφή Απασχόλησης: Ο υποψήφιος/ α μπορεί να ασχοληθεί στο έργο ως εξωτερικός συνεργάτης, αμειβόμενος με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, είτε ως μισθωτός πλήρους απασχόλησης. Και στις δύο περιπτώσεις θα υποχρεούται να εκτελεί το αντικείμενο της σύμβασης στο Ηράκλειο Κρήτης στις εγκαταστάσεις της Πλοηγός Α.Ε. και με το ενδεχόμενο να μετακινείται και σε άλλους χώρους στην Κρήτη, όπως το Πολυτεχνείο στα Χανιά ή έδρες Δήμων και Συλλογικοτήτων που εδρεύουν στην ύπαιθρο.
Υποβολή φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Αφορά στην υποβολή του πλήρους βιογραφικού (PDF) και των σχετικών δικαιολογητικών σε μορφή PDf στην ηλεκτρονική διεύθυνση docohibs@isc.tuc.gr Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα προσκληθούν για συνέντευξη εξ’ αποστάσεως μεταξύ 4ης και 10ης Ιανουαρίου 2021. σε επιτροπή που θα οριστεί.
Προθεσμία Υποβολής των Αιτήσεων: Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 13.00
Πληροφορίες: Νίκος Σκουτέλης 2821006146 - 06112 και docohibs@isc.tuc.gr