07/10/2020

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Άλκηστις Ρόδη Σ5 - ΠΕΜΠΤΗ 11:00-13:00

Α Σ Τ Ι Κ Ο Α Λ Φ Α Β Η Τ Ο

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Αυτογενής οικισμός βασισμένος σε έρευνα του Christian Kerez για τις φαβέλες της Βραζιλίας. Venice Biennale, 2016.
Εξήντα χρόνια μετά το συνέδριο του Harvard GSD που καθιέρωσε τον Αστικό Σχεδιασμό ως διακριτή
πρακτική, ο αστικός σχεδιασμός συχνά αντιμετωπίζεται ως συνοπτική αρχιτεκτονική σε μεγάλη κλίμακα. Η
ελλιπής αυτή θεώρηση οδηγεί αναπόφευκτα τον σχεδιασμό του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου της πόλης
προς αδέξιους χειρισμούς, τόσο με κριτήρια αρχιτεκτονικού, όσο και με κριτήρια αστικού σχεδιασμού.
Σήμερα, η συζήτηση για το αστικό φαινόμενο, όταν ο αστικός πληθυσμός της γης έχει υπερβεί για πρώτη
φορά τον αγροτικό, είναι ακόμα πιο επίκαιρη. Συγκεκριμένα, μόνο κατά την τελευταία δεκαετία έχουν
διατυπωθεί πάνω από εκατό παραλλαγές της έννοιας Urbanism.
Το «Αστικό Αλφάβητο» θα διερευνήσει έννοιες που κυριαρχούν ή αναδύονται εξ αιτίας της ανάγκης μας
να προσδιορίσουμε, να περιγράψουμε και να κατανοήσουμε το «τεράστιο τσουνάμι μιας άγνωστης
αστικής ύλης» όπως το ονομάζει ο Koolhaas. Με τη μορφή λεξικού, απο το A εως το Ω, το ειδικό μάθημα
αστικού σχεδιασμού:
§ εντοπίζει και αποσαφηνίζει έννοιες και όρους του αστικού φαινομένου,
§ διερευνά και ερμηνεύει επιλεγμένες όψεις παλαιότερων και πρόσφατων θεωρητικών και σχεδιαστικών
τάσεων και μεθόδων,
§ παρουσιάζει κύριες αστικές μορφές όπως συναντώνται στη σχεδιαστική πρακτική.
Το μάθημα θα δημιουργήσει συσχετισμούς με την μικρότερη και τη μεγαλύτερη κλίμακα σχεδιασμού,
αυτήν της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας αντίστοιχα. Στόχος είναι να παρακινήσει τους φοιτητές:
§ να εξοικειωθούν με την πολυεπίπεδη θεματολογία του αστικού φαινομένου,
§ να εντρυφήσουν στη σχέση μεταξύ εννοιών και μορφών του αστικού τοπίου,
§ να οξύνουν την κριτική τους σκέψη όσον αφορά θέματα του δημόσιου χώρου,
§ να διαμορφώσουν τις δικές τους απόψεις που θα τους οδηγήσουν σε συνειδητές σχεδιαστικές
επιλογές
Από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές ζητείται η σύνταξη σύντομης εργασίας με αντικείμενο την ανάλυση
έργων, υλοποιημένων ή μη, αστικού σχεδιασμού της επιλογής τους με βάση τις έννοιες του αστικού
σχεδιασμού.