30/07/2020

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάτρα 29 Ιουλίου 2020

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:688/24996

 

 

ΘΕΜΑ: Επί της διεξαγωγής εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

(έκτακτη συνεδρίαση 172/29.7.2020)

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ΄αριθ. 98540/Ζ1/23.7.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020»
  2. Τη διατυπωθείσα γνώμη της Πρυτάνεως και τη διεξοδική συζήτηση και τις απόψεις που διατυπώθηκαν μεταξύ των μελών, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

 

Τη διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εξ ολοκλήρου με την εξ αποστάσεως μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν με την πανδημία Covid-19. Για κάθε παρέκκλιση από την ως άνω απόφαση για την εξεταστική την ευθύνη φέρει ο Πρόεδρος και οι διδάσκοντες του Τμήματος.

 

Σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων, η ως άνω απόφαση δύναται να επανεξεταστεί στο τέλος Αυγούστου 2020.

 

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ

 

 

 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Κοινοποίηση:

 

-Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως

-Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθηγητή κ. Βασίλειο Διγαλάκη

-Πρόεδρο Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητή κ. Περικλή Μήτκα