26/02/2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η – Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

προς τους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών

Συμμετοχή στο Erasmus+ KA103 για Σπουδές

για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.upatras.gr/el/node/9068 όπου έχει αναρτηθεί η προκήρυξη. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Erasmus+: https://erasmus.upatras.gr/

 

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 17 Φεβρουαρίου - 03 Μαρτίου 2020

 

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (κ. Δήμητρα Σταματοπούλου, τηλ.: 2610-969029, E-mail: )

Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων