31/10/2022

Σχετικά με τη διαδικασία  επιλογής επιβλέποντος για την εκπόνηση Ερευνητικής ή Διπλωματικής Εργασίας που ξεκινά το τρέχον εξάμηνο: Η δήλωση θα γίνει από 17/11 έως και 25/11 συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ψηφιακά τη σχετική φόρμα που υπάρχει στο κουμπί "Επιλογή Διδάσκοντα ΕΕ & ΔΕ" στο πάνω δεξιά άκρο της ιστοσελίδας του Τμήματος.

Κρίνεται σκόπιμο, πριν τη δήλωση, οι φοιτητές να έρθουν σε επικοινωνία με τους διδάσκοντες με τους οποίους επιθυμούν να συνεργαστούν. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDusK5luqhi-E4hJBOsyaxMU85bj3W_TKpGqYgxofAoyWJHQ/viewform