08/10/2021

Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Από τις 05.10.2021 έχει τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα «edupass.gov.gr» μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ηλεκτρονική επιβεβαίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, σχετικά με το επιτρεπτό της φυσικής παρουσίας προσώπων σε εκπαιδευτικές δομές, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας

  • οι φοιτητές/τριες,
  • το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό και οι επιστημονικοί συνεργάτες που παρέχουν διδακτικό έργο,
  • κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι.
     

πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα για να δηλώσουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους του Ιδρύματος.

Μέσω της πλατφόρμας τα Τμήματα του Πανεπιστημίου ενημερώνονται για τις αιτήσεις που τα αφορούν και τα αποτελέσματα του ελέγχου της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας των αιτούντων. Το Πανεπιστήμιο δεν λαμβάνει ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την υγεία του αιτούντος προσώπου (εμβολιασμένος, νοσήσας, υποβληθείς σε διαγνωστικό έλεγχο).

Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό τη διαδικασία δήλωσης στην πλατφόρμα, η οποία είναι διαθέσιμη στο https://edupass.gov.gr/ . Η είσοδος σε αυτή γίνεται με χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων είτε της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) είτε των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν μαζί τους το απαιτούμενο πιστοποιητικό και έγγραφο ταυτοποίησής τους κατά την παραμονή τους στους χώρους του Ιδρύματος.

Ο Πρύτανης

Χρήστος Ι. Μπούρας