07/05/2024

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

AK. ΕΤΩΝ 2022-2023 & 2023-2024

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2023-2024

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Καθ. Γεώργιος Πανέτσος

     

Πάτρα,7 Μαΐου 2024

 

H Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών που αποτελείται από τους κ.κ.:

 

 1. Γεώργιος Πανέτσος , Καθηγητής, (Πρόεδρος)
 2. Δήμητρα Κατσώτα , Καθηγήτρια, (Γραμματέας)
 3. Δημήτριος Γιαννίσης , Αναπληρωτής Καθηγητής (Μέλος)

Αφού έλεγξε ενδελεχώς τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας των σαράντα πέντε (45) υποψηφίων φοιτητών/τριών που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με την προκήρυξη:

 

και με βάση τα κριτήρια επιλογής που είναι:

 1. Βαθμολογία (Β, ο μέχρι τώρα διαμορφωμένος μέσος όρος)
 2. Αριθμός Διδακτικών Μονάδων που έχουν περαιωθεί (ΔΜ2)
 3. Οι αιτούντες φοιτητές που ανήκουν σε κατηγορία ΑΜΕΑ, πριμοδοτούνται στην συνολική τους βαθμολογία (Σ) με ποσοστό 5%.

Τα κριτήρια σχετίζονται με τον ακόλουθο αλγόριθμο: Σ = 30Β + (ΔΜ2 - ΔΜ1), όπου Β η βαθμολογία, ΔΜ1 ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός διδακτικών μονάδων κατά τα ανωτέρω και ΔΜ2 ο αριθμός Διδακτικών Μονάδων που έχουν περαιωθεί στην πράξη και να έχουν περαιώσει τον ακόλουθο ελάχιστο αριθμό Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ1):

 • για φοιτητές 6ου έτους: τουλάχιστον 240 δ. μ. ΔΜ1 > 240
 • για φοιτητές 5ου έτους: τουλάχιστον 210 δ. μ. ΔΜ1 > 210
 • για φοιτητές 4ου έτους: τουλάχιστον 180 δ. μ. ΔΜ1 > 180
 1. Οι φοιτητές/τες επιλέγονται με βάση το υψηλότερο Σ,

 

αποφάσισε να εισηγηθεί την ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με κωδικό MIS 6004520, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού & Κοινωνική Συνοχή» (ΠΠ 2021-2027), σαράντα πέντε (45) φοιτητριών/τών, από τις/τους συνολικά σαράντα πέντε (45) φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Και λαμβάνοντας υπόψιν ότι δεν υπάρχον τυχόν ενστάσεις από φοιτητές που αιτήθηκαν για τον συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης,

ο παρακάτω Πίνακας Επιλεγέντων, καθίσταται αυτοδίκαια οριστικός.

 

Πίνακας Επιλεγέντων

ΑΜ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΔΙΔ. ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΥ

ΔΜ1(180-210-240)

1072927

270

9,36

340,80

210

1072952

268

8,23

304,90

210

1072987

260

8,46

303,80

210

1072962

248

8,84

303,20

210

1081490

206

9,19

301,70

180

1072976

250

8,62

298,60

210

1081523

202

9,08

294,40

180

1081506

204

8,89

290,70

180

1081492

206

8,82

290,60

180

1081518

206

8,79

289,70

180

1065095

250

9,18

285,40

240

1081514

210

8,48

284,40

180

1081536

206

8,53

281,90

180

1081476

206

8,49

280,70

180

1081491

210

8,33

279,90

180

1081457

204

8,5

279,00

180

1081501

206

8,33

275,90

180

1065096

250

8,84

275,20

240

1081497

210

8,13

273,90

180

1065121

266

8,2

272,00

240

1081482

196

8,48

270,40

180

1070781

250

8,6

268,00

240

1081504

202

8,05

263,50

180

1081538

210

7,72

261,60

180

1081468

206

7,79

259,70

180

1081489

202

7,84

257,20

180

1081459

194

8,1

257,00

180

1081483

206

7,61

254,30

180

1072988

236

7,59

253,70

210

1081487

190

7,98

249,40

180

1072985

222

7,86

247,80

210

1087740

194

7,74

246,20

180

1089684

180

8,18

245,40

180

1081520

194

7,5

239,00

180

1072978

204

8,12

237,60

210

1070831

248

7,63

236,90

240

1070432

242

7,82

236,60

240

1072912

222

7,38

233,40

210

1073000

218

7,39

229,70

210

1065086

238

7,65

227,50

240

1072915

221

7,19

226,70

210

1065063

242

7,47

226,10

240

1070431

240

7,33

219,90

240

1065124

238

7,25

215,50

240

1072922

214

7,22

190,60

240

 

Δεν υπάρχουν αιτήσεις που απορρίφθηκαν και ούτε επιλαχόντες , αφού οι προσφερόμενες θέσεις (71) είναι περισσότερες από τις αιτήσεις (45).

Οι πρώτοι/ες σαράντα πέντε (45) επιλέγονται για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ.

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 1. Γεώργιος Πανέτσος , Καθηγητής (Επιστημονικά Υπεύθυνος - Πρόεδρος)
 1. Δήμητρα Κατσώτα , Καθηγήτρια, (Γραμματέας)
 1. Δημήτριος Γιαννίσης , Αναπληρωτής Καθηγητής , (Μέλος)