22/06/2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός μας θα γίνει στις 25 Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο ΑΑ του κτηρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

     Οι φοιτητές που πρόκειται να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουλίου 2018.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ:

  1. Αίτηση- Δήλωση Ορκωμοσίας
  2. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
  3. Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εάν τους είχε δοθεί από τη Γραμματεία)
  4. Υπηρεσιακό Σημείωμα από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που να βεβαιώνει ότι έχουν παραδώσει τη διπλωματική εργασία τους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση (Αφορά σίτιση, στέγαση, περίθαλψη και ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης), χορηγείται από τη Γραμματεία.
  6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (προκειμένου να γίνει έλεγχος του τόπου γεννήσεως του φοιτητή).

Για την προσκόμιση υπηρεσιακού σημειώματος ορκωμοσίας από την Αρχιτεκτονική Βιβλιοθήκη ο φοιτητής/ρια θα πρέπει:

Α) Να επιστρέψει όλα τα βιβλία που έχει δανειστεί

Β) Να τακτοποιήσει τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες (π.χ. υπολειπόμενα πρόστιμα)

Γ) Να καταθέσει το τεύχος της ερευνητικής και διπλωματικής εργασίας (η ερευνητική εργασία θα είναι αποδεκτή σε μέγεθος Α4 (portait ή landscape) ή και μικρότερο του A4.

Δ) Να υποβάλλει το ηλεκτρονικό αρχείο της ερευνητικής και διπλωματικής εργασίας (μόνο σε μορφή pdf) στο ψηφιακό αποθετήριο της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης και σε προσωπικό φάκελο καθ’ υπόδειξη του προσωπικού. Η ηλεκτρονική υποβολή πρέπει να γίνει υποχρεωτικά σε έναν από τους υπολογιστές της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης, κατά τις ημέρες που ακολουθούν των παρουσιάσεων, πρωινές ώρες και μέσα στην προθεσμία που θα ορίσει η Γραμματεία του Τμήματος. Εργασίες σε μορφή cd, stick ή απεσταλμένες μέσω we transfer, dropbox κλπ. κ.λπ. δεν θα ξαναγίνουν αποδεκτές

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην παραδώσετε την κάρτα δανεισμού σας στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης) εάν δεν έχετε λάβει πρώτα το υπηρεσιακό σημείωμα της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης.

Όποιος δε δηλώσει μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δε θα λάβει μέρος στην ορκωμοσία.

 

                           Από τη Γραμματεία του Τμήματος