10/09/2019

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών και Διπλωματικών Εργασιών

της περιόδου Οκτωβρίου 2019, θα γίνουν στις 17-18 Οκτωβρίου 2019

Παρακαλούνται οι φοιτητές να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος

αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά στο

email: phondasx@upatras.gr

τις Δηλώσεις Παρουσίασης

Ερευνητικής/Διπλωματικής, υπογεγραμμένες από τον

Επιβλέποντα, μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2019.

Από την Γραμματεία