21/05/2019

 

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών και Διπλωματικών

Εργασιών

της περιόδου Ιουνίου 2019, θα γίνουν στις 26 & 27 Ιουνίου 2019

και 2 Ιουλίου (μόνο για τους κ.κ. Γ. Πανέτσο, Α. Σπανομαρίδη, Β.Παππά)

Να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος

είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά

(email: phondasx@upatras.gr)

οι Δηλώσεις Παρουσίασης

Ερευνητικής/Διπλωματικής, υπογεγραμμένες από τον

Επιβλέποντα, μέχρι τις 15 Ιουνίου 2019.