29/05/2018

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών και Διπλωματικών

Εργασιών

της περιόδου Ιουνίου 2018, θα γίνουν στις 27 Ιουνίου 2018

Να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος

είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά

(email: )

 οι Δηλώσεις Παρουσίασης

Ερευνητικής/Διπλωματικής, υπογεγραμμένες από τον

Επιβλέποντα, μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.