27/10/2023

Παρακαλώ, δείτε στο "κουμπί" προγράμματα

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Συνοπτική Πινακίδα Α1 portrait

Ως τμήμα της παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) κάθε φοιτητής/τρια ή ομάδα φοιτητών θα πρέπει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει πινακίδα διαστάσεων Α1 κατακόρυφης/portrait διάταξης που θα παρουσιάζει με εύληπτο τρόπο επιλεγέντα στοιχεία της ΔΕ. Θα πρέπει συνοπτικά και στοχευμένα να μεταφέρει την αρχιτεκτονική ιδέα της πρότασης και να παρουσιάζει τα κυριότερα σχέδια και τρισδιάστατες απεικονίσεις. Θα περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας και τα ονόματα του/της φοιτητή/τριας ή της ομάδας φοιτητών καθώς και του/της Επιβλέποντα/ουσας Καθηγητή/τριας. Η εκτυπωμένη πινακίδα θα αναρτάται με ευθύνη του/της φοιτητή/τριας ή της ομάδας φοιτητών πριν την έναρξη των παρουσιάσεων στον προσδιορισμένο εκθεσιακό χώρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Σχεδιαστήριο 5. Η εκτύπωση και η ανάρτηση της πινακίδας αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώρηση του βαθμού της Δ